Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

          

28 września 2022 roku

BURMISTRZ MIASTA

MIASTECZKO  ŚLĄSKIE

ogłasza

  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Miasteczku Śląskim

L.pNr działkiPow. w ha  UżytekNr KWObręb, k.m.Cena wywoławcza w zł Wadium w złMinimalne postąpienie
  1.474/6 475/6 478/91 479/91  0.8104 0.9349 0.2531 0.2568 2.2552RIVa RIVa LsV LsVGL1T/00057139/6  Żyglinek k.m. 7 i 9  2.158 500,00  215.850,00  21.590,00

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
(w dniu wywieszenia ogłoszenia jest to 23%).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej
a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek (opubl. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 92, poz 1695 z dnia 4 maja 2011 roku)  przedmiotowa działka wchodzi w skład terenów o ustaleniu planu – A1.KSU-U – teren obsługi komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części Miasteczka Śląskiego przy ul. Woźnickiej. Ulica Woźnicka stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 908 prowadzącej ze Śląska w kierunku Częstochowy
i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu zarówno lokalnego jak i tranzytowego. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zadrzewień i lasów (dawna zieleń izolacyjna Huty Cynku) oraz luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie położona jest w odległości około 700 m
(w linii prostej). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja paliw. Działki nie są uzbrojone. Uzbrojenie okolicznych terenów stanowi sieć elektryczna i wodociągowa. Przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci na wniosek i koszt nabywcy. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej –ulicy Woźnickiej (droga wojewódzka nr 908). Nawierzchnia ulicy utwardzona, bitumiczna. Działki tworzą zwarty obszar o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu o średniej szerokości około 143 m i wysokości ok. 157 m. Działki nie są zabudowane, występuje zadrzewienie i zakrzewienie – szczególnie gęste w południowej i wschodniej części działek oraz wzdłuż granicy zachodniej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz
. 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 roku włącznie
, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A. Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać numery działek, na które wpłacane jest wadium. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualne odpisy z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo,
 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu, w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana
  przez jednego z małżonków,
 • pisemne oświadczenie, ze nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pisemną informację, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż kwota wyżej podana. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Protokół
z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Cudzoziemcy do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra do spraw wewnętrznych na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie na okres 7 dni. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.). Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie