Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 1 o pow. użytkowej 5,4 m2 w budynku gospodarczym,

w obrębie miasta Zbąszynek  przy ul. Wojska Polskiego w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/37.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00059105/3.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   miesięcznego czynszu za najem
ustalona została w wysokości 27,00 zł. /słownie: złotych dwadzieścia siedem/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23 %).

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca

na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku,

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Czynsz za najem ustalony został na podstawie §5 Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek czynszowych na mienie
 stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych,

na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 5,40 zł
/słownie: złotych pięć i czterdzieści groszy/
oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości
osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 17 kwietnia 2023r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na najem pomieszczenia gospodarczego nr 1 Zbąszynek dz. nr 195/37”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 17 kwietnia 2023r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu za najem.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się najemcy od zawarcia umowy najmu.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 21 kwietnia 2023r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 1100

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344)  upłynął w dniu  17 marca 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 18 marca 2023r. do dnia 20 kwietnia 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE