Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4920
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a    

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest lokal nr 7 o innym przeznaczeniu o pow. użytkowej 19,60 m2 stanowiący pomieszczenie gospodarcze, do którego przynależy udział 13/100 części w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu. Lokal znajduje się w budynku niemieszkalnym – gospodarczym położonym
w Kosieczynie  przy ul. Podgórnej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/17 o pow. 0,2379 ha.

Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 661, która stanowi drogę wewnętrzną.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030225/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka oznaczona symbolem „M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień. W ewidencji gruntów i budynków działka  644/17 oznaczona jest symbolem Br – RIVa – grunty rolne zabudowane.

C e n a   w y w o ł a w c z a   nieruchomości  ustalona została w wysokości 18.900,00 zł.

/słownie: złotych osiemnaście tysięcy dziewięćset/.  

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(tj.  Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty,

w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 3.780,00 zł  /słownie: złotych trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt/.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 16 grudnia 2022r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na pomieszczenie gospodarcze nr 7
dz. nr 644/17 w Kosieczynie”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 16 grudnia 2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 22 grudnia 2022r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2022r.  o godzinie 1000 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)  upłynął w dniu  18 listopada 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 21 listopada 2022r. do dnia 20 grudnia 2022r.     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE