Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 11 o pow. 202 m2.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 11 o pow. 202 m2.

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 11 o pow. 202 m2,

wchodzący w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 21/39
położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Kolejowej będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Przetarg został ograniczony dla mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul Kolejowej nr 1 w Zbąszynku.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenach zieleni i terenach przewidzianych pod zabudowę usługowo – handlową.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00046282/3.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatnej, na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z gruntu w celu dostępu do uzbrojenia podziemnego (i lub naziemnego) w postaci kabli energetycznych – linii przesyłowo – rozdzielczych w celu ich eksploatacji, napraw, modernizacji, konserwacji i remontów.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości    49,85 zł. /słownie: złotych czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt pięć groszy/.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł.) w kwocie 9,97 zł.

/słownie: złotych dziewięć i dziewięćdziesiąt siedem groszy/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 05 maja 2023r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę ogrodu nr 11-działka nr 21/39 w Zbąszynku.”

Przy wpłacie na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej 
do 05 maja 2023r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 maja 2023r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 05 maja 2023r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 08 maja 2023r. 

Przetarg odbędzie się 10 maja 2023r. o godzinie 1000

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.344)  upłynął w dniu  04 kwietnia 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 05 kwietnia 2023r. do dnia 10 maja 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.