Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 16 o pow. 249 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 16 o pow. 249 m2

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

ogród przydomowy oznaczony przez gminę nr 16 o pow. 249 m2, wchodzący w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 21/39 położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Kolejowej będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Przetarg został ograniczony dla mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul Kolejowej nr 1 w Zbąszynku.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenach zieleni i terenach przewidzianych pod zabudowę usługowo – handlową.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00046282/3.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatnej, na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z gruntu w celu dostępu do uzbrojenia podziemnego (i lub naziemnego) w postaci kabli energetycznych – linii przesyłowo – rozdzielczych w celu ich eksploatacji, napraw, modernizacji, konserwacji i remontów.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości    51,02 zł. /słownie: złotych pięćdziesiąt jeden i dwa grosze/.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł.) w kwocie 10,20 zł.

/słownie: złotych dziesięć i dwadzieścia groszy/ oraz okazanie dowodu wpłaty.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 25 listopada 2022r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki 21/39-ogród nr 16 w Zbąszynku.”

Przy wpłacie na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej 
do 25 listopada 2022r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 02 grudnia 2022r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 25 listopada 2022r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 28 listopada 2022r. 

Przetarg odbędzie się 30 listopada 2022r. o godzinie 1200

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)  upłynął w dniu  24 października 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 25 października 2022r. do dnia 27 listopada 2022r.     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.