Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność gminy Zbąszynek, położoną w Zbąszynku, przy ul. Bydgoskiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność gminy Zbąszynek, położoną w Zbąszynku, przy ul. Bydgoskiej

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność gminy Zbąszynek,

położoną w Zbąszynku, przy ul. Bydgoskiej, oznaczoną przez gminę nr 25 o pow. 156 m2,

wchodzącą w skład  kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 944

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028282/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości    31,96 zł (słownie: złotych trzydzieści jeden i dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do 30 czerwca każdego roku, na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 6,30 zł

(słownie: złotych sześć i trzydzieści groszy) oraz okazanie dowodu wpłaty.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 22 lipca 2022r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę ogrodu nr 25 ul. Bydgoska w Zbąszynku.”

Przy wpłacie na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto Gminy tj. najpóźniej  do 22 lipca 2022r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 lipca 2022r.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 27 lipca 2022r. o godzinie 1000

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)  upłynął w dniu  17 czerwca 2022r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a,
tel. 68 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 20 czerwca 2022 r. do dnia 24 lipca 2022 r.           

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy