Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała Nr XLVIII/66/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. na czas nieoznaczony

  część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działki 530 o pow. 150 m2 położonej w obrębie wsi Rogoziniec.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem dr.
Częściowe wyłączenie gruntu z użytkowania jako droga nie powoduje konfliktu społecznego.

Udogodnienie dojazdu do nieruchomości zabudowanej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00048512/9.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Miesięczny czynsz najmu ustalony został w wysokości 45,00 zł.

/słownie: złotych czterdzieści pięć/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie

należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%).

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Czynsz najmu ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości stawki czynszowej na mienie stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 09 maja 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 marca 2023r. do 09 maja 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy