Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Zbąszynku, oznaczoną  geodezyjnie  nr działki: 945/1 o pow. 19 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Zbąszynku, oznaczoną  geodezyjnie  nr działki: 945/1 o pow. 19 m2

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną,

położoną w Zbąszynku, oznaczoną  geodezyjnie  nr działki: 945/1 o pow. 19 m2, działka pod zabudowę budynkiem gospodarczym.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1S/00028935/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 945/1 w Zbąszynku.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka nr 945/1 oznaczona jest symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako dr – drogi.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  2.000,00 zł. 

/słownie: złotych dwa tysiące/

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 344 ze zm.), osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  składać wnioski
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 02 listopada 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od  21 września 2023r. do 02 listopada 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy