Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7195
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położonej w obrębie wsi Chlastawa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położonej w obrębie wsi Chlastawa

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości  

informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomość gruntową niezabudowaną

oznaczoną geodezyjnie  nr działki 74/3 o pow. 0,2651 ha,  
położoną w obrębie wsi Chlastawa,

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela nieruchomości przyległych nr 72/2 i 75 w Chlastawie.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00057045/0.

Na działce ustanowiona jest służebność

ujawniona  w dziale III księgi wieczystej KW nr ZG1S/00057045/0.

W ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą XXI/56/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2020r. i ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 10 września 2020r. poz. 2110. działka nr 74/3 oznaczona jest symbolem: „P, PV”

– teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem budowy farmy fotowoltaicznej.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  24.000,00 zł. 

/słownie: złotych dwadzieścia cztery tysiące /        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 01 września 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 20 lipca 2022r. do 01 września 2022r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek