Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 27/3 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081078/8, o powierzchni 0,8400 ha,
  w tym: ŁIV – 0,2500 ha, N – 0,0500 ha, PsVI – 0,5400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.4R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 125,80 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć 80/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału
  w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 12,58 zł (słownie: dwanaście 58/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 77 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081078/8, o powierzchni 0,8200 ha,
  w tym: RIVb – 0,2000 ha, RV – 0,6200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.2R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 210,40 zł (słownie: dwieście dziesięć 40/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 21,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden 04/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 79 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081078/8, o powierzchni 0,7100 ha,
  w tym: RIVb – 0,2500 ha, RV – 0,4600 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.2R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 193,70 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy 70/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19,37 zł (słownie: dziewiętnaście 37/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  19 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Przeczów, obejmującej działkę nr 18 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00051114/4, o powierzchni 1,9300 ha,
  w tym: RIVa – 0,7800 ha, RIVb – 0,8200 ha, RV – 0,3300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Rp – teren gruntów ornych. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 664,60 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 66,46 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć 46/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Rychnów, obejmującej działkę nr 3/5 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00067200/9, o powierzchni 1,0000 ha,
  w tym: RIVa – 1,0000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: 1US – teren usług sportu i rekreacji. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem 00/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Smarchowice Małe, obejmującej działkę nr 234 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00067012/4, o powierzchni 4,8440 ha,
  w tym: RIIIa – 1,6140 ha, RIVa – 0,4900 ha, RIVb – 1,1700 ha, RV – 1,5700 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SM.1UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.637,48 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści siedem 48/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 163,75 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy 75/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 15 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ