Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Baldwinowice, obejmującej działkę nr 97 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00017825/5, o powierzchni 0,6900 ha, w tym: RIIIb – 0,4300 ha; RIVa – 0,1600 ha; S-RIIIb – 0,1000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako 6R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 281,80 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden 80/100).Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 28,18 zł (słownie: dwadzieścia osiem 18/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  16 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Barzyna, obejmującej działkę nr 85 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00033043/3, o powierzchni 0,7100 ha, w tym: RIIIb – 0,7100 ha.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako BA.5R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 298,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem 20/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 29,82 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć 82/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Brzozowiec, obejmującej działkę nr 671/4 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 1,1200 ha,
  w tym: RIIIb – 0,4600 ha, RIVb – 0,0400 ha, RV – 0,6200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Zp – droga powiatowa; MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Rp – teren gruntów ornych; Rz – teren łąk
  i pastwisk. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 344,40 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery 40/100).Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 34,44 zł (słownie: trzydzieści cztery 44/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Kamienna, obejmującej działkę nr 141/1 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00051068/6, o powierzchni 1,2800 ha,
  w tym: RIIIa – 1,0400 ha, RIIIb – 0,2400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: KA.2R – teren rolniczy; Ka.4R – teren rolniczy; KA.1KDZ – teren drogi klasy zbiorczej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 537,60 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 53,76 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy 76/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Głuszyna, obejmującej działkę nr 836 k.m. 5, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00080641/9, o powierzchni 0,5000 ha,
  w tym: RIVa – 0,3800 ha, PsIV – 0,1200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: G.9R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 167,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 16,70 zł (słownie: szesnaście 70/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Głuszyna, obejmującej działkę nr 753/9 k.m. 5, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00080641/9, o powierzchni 0,5000 ha,
  w tym: RIVa – 0,3400 ha, RIVb – 0,1600 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: G.9R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 185,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18,50 zł (słownie: osiemnaście 50/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 12 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ