Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górzeprzy ul. Pszczyńskiej.

OGŁOSZENIE

I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górzeprzy ul. Pszczyńskiej.

Miedźna, dnia 20.07.2022r.

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górze
przy ul. Pszczyńskiej.

 1. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w Górze przy ul. Pszczyńskiej oznaczona numerem 387/42 o powierzchni 0,0821 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00032127/6 jako własność Gminy Miedźna.

Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia: sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez zachodnią część działki, sieci gazowa i wodociągowa wzdłuż jej granic, natomiast sieć energii elektrycznej znajduje się po przeciwnej stronie ul.Pszczyńskiej oraz w sąsiedztwie ul. Długiej.

Przedmiotowa nieruchomość posiada wydane warunki zabudowy – decyzja Burmistrza Pszczyny znak: UiA.1.097.2016 z dnia 2 sierpnia 2016r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego” na działce nr 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Działka nie posiada zjazdu z drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej – nowonabywca działki 387/42 w celu uzyskania zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu będzie zobowiązany indywidualnie wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich ze stosownym wnioskiem.

Działka nie są obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł netto / słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.
 2. Przetarg na zbycie działki nr 387/42 odbędzie się w dniu 26.08.2022r. o godzinie 1000
  w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
 1. Wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do 22.08.2022r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.
 2. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy określić, że wpłata dot. przetargu na sprzedaż działki
  w Górze przy ul. Pszczyńskiej.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
 • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
 • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
 • osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
 • cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.poz. 2278 t.j. ze zm.).
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej
  w przetargu ceny dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o spisaniu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości, telefonicznie 32 211-61-96 wew 20.

Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Miedźna, umieszczone na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce przetargi na zbycie nieruchomości, oraz na portalu infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.