Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górzeprzy ul. Pszczyńskiej.

OGŁOSZENIE

I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górzeprzy ul. Pszczyńskiej.

Miedźna, dnia 20.07.2022r.

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Górze
przy ul. Pszczyńskiej.

 1. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w Górze przy ul. Pszczyńskiej oznaczona numerem 387/42 o powierzchni 0,0821 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00032127/6 jako własność Gminy Miedźna.

Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia: sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez zachodnią część działki, sieci gazowa i wodociągowa wzdłuż jej granic, natomiast sieć energii elektrycznej znajduje się po przeciwnej stronie ul.Pszczyńskiej oraz w sąsiedztwie ul. Długiej.

Przedmiotowa nieruchomość posiada wydane warunki zabudowy – decyzja Burmistrza Pszczyny znak: UiA.1.097.2016 z dnia 2 sierpnia 2016r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego” na działce nr 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Działka nie posiada zjazdu z drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej – nowonabywca działki 387/42 w celu uzyskania zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu będzie zobowiązany indywidualnie wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich ze stosownym wnioskiem.

Działka nie są obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł netto / słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.
 2. Przetarg na zbycie działki nr 387/42 odbędzie się w dniu 26.08.2022r. o godzinie 1000
  w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
 1. Wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do 22.08.2022r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.
 2. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy określić, że wpłata dot. przetargu na sprzedaż działki
  w Górze przy ul. Pszczyńskiej.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
 • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
 • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
 • osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
 • cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.poz. 2278 t.j. ze zm.).
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej
  w przetargu ceny dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o spisaniu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości, telefonicznie 32 211-61-96 wew 20.

Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Miedźna, umieszczone na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce przetargi na zbycie nieruchomości, oraz na portalu infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia