Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
II przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19

OGŁOSZENIE

II przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19

Puławy, dnia 14 września 2022 r.

ZN.6845.108.2022.ZP

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 821/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w części przeznaczonej do oddania w najem do 5 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na najem dwóch stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00042494/0.

Wyżej wymienione stanowiska objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Szczegółowe godziny odbywania się przetargów:

 1. Stanowisko handlowe nr 2 o pow. 5 m2 – godz. 900
 2. Stanowisko handlowe nr 3 o pow. 5 m2 – godz. 940
 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Stanowiska oznaczone numerami 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowane są na parterze
w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 20 listopada 2007 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 roku oraz zmiany ww. planu zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Puławy Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r., ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 r., działka nr 1394, przy al. Królewskiej w Puławach, położona jest w terenach oznaczonych symbolami:

 • „B3.UP” – z przeznaczeniem pod usługi publiczne i centrotwórcze. Teren objęty jest granicami strefy konserwatorskiej. Obowiązuje zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej,
 • „1KDG” – ulica klasy głównej, wojewódzka Nr 801 (ciąg ulic Czartoryskich – Głęboka).

Na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1394 o pow. 0,4807 ha, zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Puławach, który w części wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nr rejestru A/1035, al. Królewska 19. Wskazana działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM  
  I POSTĄPIENIA
 2. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu:
 3. za stanowisko numer 2 wynosi 455,00 zł netto;
 4. za stanowisko numer 3 wynosi 445,00 zł netto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca
w dacie zawarcia umowy.  

 • W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze stanowiska np. „Wadium na stanowisko nr 2”. Wpłata jednego wadium na dane stanowisko upoważnia do wylicytowania tylko jednego wskazanego w tytule przelewu stanowiska.
 • Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach  al. Królewska 19, w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż do dnia 26 września 2022 roku.

W tytule przelewu należy podać numer stanowiska, którego wadium dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru stanowiska,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 • Wysokość jednego postąpienia,  nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.
 1. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU
 1. Drugie przetargi ustne nieograniczone na najem stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3, odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102 w dniu 29 września 2022 r.
 2. stanowisko handlowe nr 2 o pow. 5 m 2 – godz. 900
 3. stanowisko handlowe nr 3 o pow. 5 m 2 – godz. 940
 4. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3, odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 103 w dniu 26 kwietnia 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 5. Przetargi prowadzi Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.
 1. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU
 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 2. ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2
  do ogłoszenia),
 4. pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem stanowisk, zlokalizowanych w budynku starostwa Powiatowego w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 • Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 • Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                             o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r  poz. 2213).
 3. Do przetargu przystąpić może osoba fizyczna lub prawna nie mająca na dzień przeprowadzenia przetargu żadnego zadłużenia wobec Powiatu Puławskiego.
 4. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązującą  stawkę VAT w terminie płatny do 20 dnia każdego miesiąca.  każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

 • Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego stanowiska oraz najbliższego otoczenia.
 • Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za używanie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz opłat za wywóz śmieci na podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego. Należności wyliczane będą proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, zgodnie z otrzymanymi przez Wynajmującego fakturami od dostawców.
 • Wynajmujący zastrzega, że w umowach, które zostaną zawarte z wyłonionymi w postępowaniu przetargowym podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,