Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o III publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży, położona jest w Kietrzu przy ulicy Mickiewicza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny usługowe i mieszkaniowo -usługowe, usług sportu, tereny zielone oraz potok Morawka. Działki tworzą kompleks o korzystnym kształcie, mają dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza (droga wojewódzka prowadzącą do granicy państwa z Czechami). W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Teren jest nieogrodzony, podmokły, nieużytkowany, porośnięty drzewami, płaski o nieznacznych deniwelacjach. Granicę zachodnią działki 2445/2 stanowi skarpa, powstała w wyniku rekultywacji działki sąsiedniej.Na nieruchomości znajdują się: studzienki spełniające funkcję drenażu działki przyległej, kanalizacja Ø160PCV oraz zbiornik odcieków z kręgów Hepnera, nieznacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp – o pow. 0.1409 ha) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz (ŁIV- 0.5000 ha) łąki trwałe.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1 k.m.1, obręb Kietrz, o łącznej powierzchni 0,6409 ha
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00037630/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza180 000,- zł  powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23%
6.Termin i miejsce przetargu14 lipca 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM18 000,- zł – do 8 lipca 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę usługową na rysunku planu oznaczona symbolem 25U. Zagospodarowanie ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 27 stycznia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 21 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1