Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu nr 14 Burmistrza Gminy Brwinów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 14 Burmistrza Gminy Brwinów

Brwinów, dnia 19 sierpnia 2022 roku.

GN.6840.14.2022KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z   NR 14

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży będzie udział ½ części w niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o powierzchni 0,8752 ha, położonej w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1P/00110836/0.

Cena udziału w działce : 1 150 000 złotych netto

(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego wykazu sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w wysokości 23 %.

Działka stanowi współwłasność Gminy Brwinów (udział ½) oraz osób fizycznych (udział ½).

Zlokalizowana jest w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą i krzewami. Ma kształt trójkąta. Nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie zabudowa magazynowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele, przedmiotowa działka położona jest terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową – symbol PU-1.

Dla terenu został wyznaczony w drodze Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX.314.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie za sygnaturą akt I Ns 1005/21 zawisła sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości w zakresie działki numer ewidencyjny 13 położonej w Mosznie Parceli, z udziałem pozostałych współwłaścicieli. Wniosek został złożony przez współwłaścicieli nieruchomości (osoby fizyczne).

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu. Płatność należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości jest jednorazowa (bez możliwości rozłożenia na raty), najpóźniej na 2 dni przed zawarciem aktu notarialnego. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki gruntu, upływa w dniu 7 października 2022 roku. Wnioski o nabycie ww. trybie, przedmiotowej działki należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12, w Biurze Obsługi Interesantów, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12 lub telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach 26 sierpnia 2022 roku – 16 września 2022 roku opublikowany na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z