Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Mieroszów 2

OGŁOSZENIE

Mieroszów 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne na czas oznaczony do lat 5

nieruchomości gruntowej działki nr 378 obręb Mieroszów 2

Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Mieroszów, położona w obrębie Mieroszów 2, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka działka nr 378 o powierzchni 2,9950 ha. Użytki: pastwiska trwałe w klasie III – 1,1809 ha, grunty orne w klasie IVa – 1,8141 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00076546/1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: R- polowa gospodarka rolna, MU- jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi, KG – 35 pasy dróg publicznych.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU – 1.131,15 zł / rok

Wadium – 1.131,15 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy na rachunek nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

Zasady aktualizacji opłat – corocznie na podstawie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wywoławczych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów na dany rok.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatku od nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze numer rachunku 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż do dnia 22 maja 2023 r.(za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, pokój numer 1 w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2023 roku do godziny 15:00, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na cele rolne nieruchomości gruntowej działki nr 378 obręb Mieroszów 2” następujących dokumentów:

– aktualnego zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatków i opłat lokalnych – wydane nie później niż dwa miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– aktualnego zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o. o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż dwa miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– uzupełnionego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Informacje dodatkowe :

  • wzywa się zainteresowanych dzierżawą do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium wniesione przez kandydata na dzierżawę zostaje zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przepadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 15,
I piętro lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 030.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.