Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia. Pierwszy przetarg odbył się 12.09.2023r.

OGŁOSZENIE

Ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia. Pierwszy przetarg odbył się 12.09.2023r.

Żołynia, dnia 18.09.2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia. Pierwszy przetarg odbył się 12.09.2023r.

Przedmiotem przetargu są niżej opisane nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 07.07.2023r..

L.p.Obręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Nr Księgi WieczystejUżytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w haCena (zł)Wadium (zł)
1.Smolarzyny736/169182/4Lzr-Ps VI 0,270,2711000011000
2.Smolarzyny76443308/6Ps VI 0,070,07300003000

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 736/1 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie nieregularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: wodociąg, gazociąg, energia elektryczna. Sposób i termin zagospodarowania – brak.

2. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 764 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i użytki rolne. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: energia elektryczna. Sposób i termin zagospodarowania –brak.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.10.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 23 października 2023r. o godz. 930w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.06.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 18.09.2023r. do 18.10.2023 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu