Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6607
/
/
OGŁOSZENIE NR 27

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE NR 27

Brwinów, dnia 30.11.2022 roku.

GN.6845.9.2022KS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 27

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY TJ. 25 LAT,

NIŻEJ OPISANEGO LOKALU UŻYTKOWEGO,

Z PRZEZNACZENIEM DO PROWADZENIA W NIM

DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO – USŁUGOWEJ.

Położenie BrwinówNumer lokalu użytkowegoPowierzchniaWysokość wywoławczego czynszu (zł) miesięcznego netto*/ i minimalne postąpienieWysokość i termin wpłaty wadium**
Ulica Rynek 24 – Targowisko Miejskie działka nr ew. 231/1 o pow.0,3508 ha, obr. 08 m. Brwinów, WA1P/00075309/91222,20 m2800 złotych
Minimalne postąpienie 10 złotych
500 złotych
do dnia 21 grudnia 2022 roku.

*podana wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy jest stawką minimalną i nie zawiera podatku VAT (23%), który zostanie wyliczony od wylicytowanej w przetargu stawki czynszu i doliczony do wysokości wylicytowanej stawki czynszu. Nie zawiera opłat za media i podatek od nieruchomości.

**Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy Brwinów.

Dodatkowo będzie możliwe wydzierżawienie terenu do 1m przed pawilonem dzierżawionego lokalu za 6,15 złotych brutto za każdy m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 10.00

w sali konferencyjnej w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium oraz nieposiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze: 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022 roku.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dzierżawę lokalu nr 12 oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy ujęty w Wykazie nr 10 z dnia 15 września 2021 roku, wywieszonym w dniach od 17 września 2021 roku do 8 października 2021 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów oraz opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszonym wykazie została podana do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2021 roku w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl .

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w 16 listopada 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Lokal użytkowy numer 12 jest usytuowany w drugim sześciolokalowym pawilonie usytuowanym po lewej stronie od wejścia od ulicy Rynek.

Pawilony handlowe są wykonane konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Każdy lokal składa się z 1 pomieszczenia do wykorzystania na cele handlowo – usługowe oraz łazienki. Posiada instalację elektryczną, klimatyzacyjną, grzewczą elektryczną, wodno – kanalizacyjną (wraz z wyposażeniem – umywalka, sedes i deska, elektryczny podgrzewacz wody).

Celem zakwalifikowania podmiotu, jako uczestnika przetargu, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu, wskazanych niżej dokumentów:

 1. ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 2. w przypadku pełnomocnika – dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tj. wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. w przypadku osoby prawnej – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – umowy spółki,
 6. w przypadku osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy,
 7. zaświadczenia bądź oświadczenia o nieposiadaniu na dzień przetargu jakichkolwiek zaległości finansowych względem Urzędu Gminy Brwinów i jednostek jej podległych.

Każdy uczestnik, biorący udział w przetargu, zobowiązany będzie do złożenia komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, a także o braku jakichkolwiek zastrzeżeń z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu dzierżawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w pierwszym miesiącu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego, jako dzierżawca od podpisania protokołu z przetargu lub umowy dzierżawy lub przejęcia nieruchomości, Organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brwinów. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje czynszu miesięcznego w kwocie wyższej od wywoławczej wysokości czynszu przynajmniej o jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Dzierżawca zobowiązany będzie od momentu zawarcia umowy dzierżawy do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat tytułu z zużycia mediów – wody i energii elektrycznej oraz za odbiór nieczystości płynnych i stałych, a także do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy i dostarczenia w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy kopii polisy ubezpieczenia OC deliktowego i kontraktowego wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) wnoszony będzie do 28 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Wydzierżawiająca zastrzega, że od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje Wydzierżawiającej od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

 1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
 2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
 3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 893 ze zm.).

Umowa dzierżawy z kandydatem do jej zawarcia, wyłonionym w drodze przetargu, zostanie podpisana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przetargu, tj. podpisaniu protokołu przez Przewodniczącą i Członków Komisji Przetargowej oraz wyłonionego kandydata. Dzierżawca będzie zobowiązany do wpłaty w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy kaucji gwarancyjnej w wysokości równej trzymiesięcznym należnościom czynszowym brutto wynikającymi z zawartej umowy dzierżawy. Kaucję gwarancyjną składa się na rachunku banku a’vista Wydzierżawiającej.

Wydanie lokalu użytkowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Wydzierżawiająca nie przewiduje wyrażenia zgód na poddzierżawę lokalu użytkowego oraz oddawania do użytkowania przez osoby inne niż Dzierżawca.

Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do:

 1. utrzymania lokalu użytkowego w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 2. utrzymania lokalu użytkowego i terenu przed pawilonem w porządku i w czystości,
 3. zabezpieczenia lokalu użytkowego w zakresie przeciwpożarowym,
 4. uzyskania własnym staraniem i na własne ryzyko zezwoleń do prowadzenia działalności w dzierżawionym lokalu
 5. do bezwzględnego uzgadniania wszelkich nakładów i zmian w lokalu użytkowym.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do jego odwołania z ważnego powodu, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738 26 94, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Treść niniejszego ogłoszenia została zamieszczona w dniach: 1 grudnia 2022 roku – 28 grudnia 2022 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl i wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy WYSOCKI

Zastępca Burmistrza

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny