Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej, stanowiącej własność Miasta Łomża

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej, stanowiącej własność Miasta Łomża

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.13.2022                                                                      Łomża, 15 listopada 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały nr 532/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ulicy Ciepłej

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej, stanowiącej własność Miasta Łomża, wymienionej w poniższym wykazie:

LpOznaczenie nieruchomościPowierzchniaCena wywoławcza nettoWadium
1Dz. nr 30409/8, obręb Łomża 3, nr KW LM1L/00027323/50,0899 ha100.000,00 zł10.000,00 zł

2.

. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w dniu 08.09.2021 r podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dniach od 08.09.2022 r. do 20.10.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości – wniosków nie złożono.

 1. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej. Dojazd do działki ok. 200 m od strony ul. Wojska Polskiego ul. Ciepłą o nawierzchni asfaltowej; w ulicy przebiega sieć wodnokanalizacyjna, sieć energetyczna. Sąsiedztwo nieruchomości od strony zachodniej stanowi działka gruntu ozn. nr 31323; od strony południowej sąsiedztwo stanowią tereny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; dalej w kierunku wschodnim tereny produkcyjno-usługowo-handlowe, na którym to obszarze prowadzą działalność gospodarczą firmy z branży spożywczej, handlu detalicznego i hurtownie. Dalsze sąsiedztwo od strony zachodniej w kierunku ulicy Narodowych Sił Zbrojnych i w kierunku północnym stanowią niezabudowane działki gruntu wykorzystywane rolniczo, a przeznaczone w planie miejscowym pod produkcję i usługi. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o długości ok. 125 m i średniej szerokości ok. 7 m; zlokalizowana bezpośrednio wzdłuż pasa drogowego ulicy Ciepłej (działka nr 30602/2). Teren porośnięty roślinnością trawiastą; przez środek działki po jej dłuższym odcinku przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej ks150. Lokalizacja atrakcyjna ze względu na położenie w odległości ok. 200 m od ul. Wojska Polskiego będącej fragmentem drogi krajowej nr 61, która zostanie połączona węzłem drogowym „Łomża Zachód” z budowaną trasą Via Baltica. Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 31323, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 30409/8, w dwóch miejscach tj. zjazd z ulicy Ciepłej na planowany parking zlokalizowany na działce 31323 o sz. 6,0 m oraz zjazd główny z ulicy Ciepłej w kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach 15,53 m (os trony ulicy Ciepłej) i 13,0 m (od strony działki nr 31323). Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do następującej infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, telekomunikacyjna.
 2. Na nieruchomości objętej przetargiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 484/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej). Zgodnie z miejscowym planem nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 30409/8 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno-usługową oznaczonym symbolem 2PU. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy – Ba – tereny przemysłowe.
 3. W przypadku nie wykorzystania przez Nabywcę nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasto Łomża zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie 5 lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu.
 4. Przez działkę nr 30409/8 przebiegają fragmenty linii elektroenergetycznych średniego napięcia, które stanowią własność Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży oraz fragment linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, która stanowi własność spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustanowi odpowiednie służebności przesyłu (gruntowe) na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży oraz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, celem umożliwienia dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej, w celu ich naprawy i konserwacji oraz złoży wniosek o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej w/w służebności.
 5. Przez działkę nr 30409/8 przebiega fragment sieci kanalizacji sanitarnej ks150 stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży, tj. spółki, której jedynym właścicielem (100% udziałów) jest Miasto Łomża, w związku z czym Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży. Warunki ustanowienia przedmiotowej służebności zostały określone w treści protokołu z rokowań dołączonego do niniejszego ogłoszenia jako załącznik nr 1. Ponadto Nabywca nieruchomości zobowiąże się do spisania protokołu z rokowań ws. służebności gruntowej.; w treści jak w załączniku nr 1; najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sprzedaży nieruchomości. W/w protokół stanowić będzie podstawę do złożenia jednostronnego oświadczenia woli Nabywcy nieruchomości o ustanowieniu służebności gruntowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży, które złoży przed notariuszem w wyznaczonym dniu spisania umowy sprzedaży działki nr 30409/8 o pow. 0,0899 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00027323/5. Uczestnicy biorący udział w przetargu przez pełnomocnika zobowiązani są do upoważnienia pełnomocnika do obciążania przedmiotu nabycia – odpłatnie lub nieodpłatnie ograniczonymi prawami rzeczowymi, takimi jak służebności gruntowe i przesyłu.
 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków, a także wód opadowych. Jeżeli planowana inwestycja będzie wymagała przełożenia istniejącej sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanej na nieruchomości objętej przetargiem, to Nabywca własnym kosztem i staraniem przełoży je na warunkach określonych przez właścicieli, bądź zarządzających poszczególnymi sieciami.
 7. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytego gruntu sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Łomża nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), o godz. 10.00, w dniu 19 grudnia 2022 roku.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014 Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża. Wadium należy wpłacić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na w/w koncie najpóźniej do dnia 14 grudnia 2022 roku (liczy się data zaksięgowania). Wpłaty wadium można również dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży pokój nr 5 w godzinach od 7.30 do 15.30. W tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko osoby lub osób uczestniczących w przetargu.
 10. W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.
 11. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium RP.
 12. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 12 zobowiązani są przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej w szczególności:
  • okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium (potwierdzenie z banku),
  • oświadczenia składane w dniu przetargu na drukach przedłożonych przez komisję przetargową tj.
  a) oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,
  b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na odkup przez Miasto Łomża nieruchomości za cenę zbycia. Prawo odkupu Miasto Łomża może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami z art. 593-595 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),
  c) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do ustanowienia służebności, o której mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży oraz spisania protokołu z rokowań ws. służebności gruntowej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spisania umowy sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym,
  d) oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  e) oświadczenie oferenta o numerze i nazwie rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
  • podmioty będące osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne, osobami prawnymi:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu,
  b) gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
  c) w przypadku osoby prawnej – z przedstawionych dokumentów potwierdzających tożsamości firmy, winna wynikać informacja dotycząca członków organów zarządzających lub nadzorczych, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą ją reprezentować w przetargu,
  d) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału w przetargu osobiście – informacja dotycząca osoby pełnomocnika.
  e) pełnomocnictwo w formie pisemnej upoważniające do reprezentowania w postępowaniu przetargowym podmiotu gospodarczego w imieniu, którego pełnomocnik występuje i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji,
  f) odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy Kodeksu Spółek Handlowych,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
  a) stawiennictwo obojga małżonków do przetargu albo
  b) przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub odpowiednie pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
  a) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
  b) odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 13. Zainteresowani mogą brać udział w postepowaniu osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają do dokonywania czynności prawnych odpowiednie pełnomocnictwo.
 14. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest okazać ważny dowód tożsamości oraz kartę stałego pobytu, przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w/w ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania w terminie 2 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy w/w zezwolenia, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Cudzoziemcem , o którym mowa w pkt. 16 jest :
  1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w ppkt 1) lub 2), mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w ppkt 1), 2) i 3) (w przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych).
 16. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być składane w języku polskim.
 17. Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 18. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium (potwierdzenie z banku).
 19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 20. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT.
 21. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 22. Działka nr 30409/8 objęta jest umową najmu. Rozwiązanie umowy najmu następuje z dniem w którym w wyniku przeprowadzenia przetargu, zostanie wyłoniony nabywca.
 23. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 24. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.
 25. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 26. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej nabycia nieruchomości, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego.
  INFORMACJE DODATKOWE:
  a. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
  b. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
  c. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.lomza.pl/bip, na stronie www.lomza.pl, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym www.infopublikator.pl.
  d. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 208 – tel. 86 215-68-19 lub pokój 211 – tel. 86 215-68-24.
  e. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  f. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest załącznik nr 1 (protokół z rokowań ws. służebności gruntowej).

Akceptowała: Paulina Gałązka – Naczelnik -Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19
Opracował/sprawę prowadzi: Tomasz Brokowski – podinspektor – WGN – tel. 86 215 68 24

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.