Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164./2023

                                                                                                                                                       Prezydenta Miasta Świnoujście

                                                                                                                                                       z dnia 30 marca 2023 r.

 

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy dla każdej nieruchomości.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

LpOZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIPOW. (m2)LpOZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIPOW. (m2)
1część działki nr 254/1322324część działki nr 254/191085
2część działki nr 254/1422105działka nr 254/94767
3część działki nr 254/151720  

II Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0010, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00053910/3. Dział III i IV księgi wieczystej nie wykazuje obciążeń.

1) Umowa dzierżawy na czas określony, tj. 30 lat.

2) Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: działki położone są na przedłużeniu ulicy Portowej na terenie MULNIKA, w pobliżu nabrzeża Nr 91. Wszystkie działki są skomunikowane z drogami gminnymi (w trakcie realizacji przez Gminę), oznaczonymi w mpzp symbolem 10.III.KDL i 18.III.KDL.

Działki położone są na terenie oznaczonym w mpzp symbolem PS.III.A.45 – tereny produkcyjno składowe z możliwością realizowania obiektów produkcyjnych i usługowych, magazynowych

i składowych; Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji zrealizowanej zgodnie z umową i zaakceptowaną przez Wydzierżawiającego dokumentacją w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 2,00 zł netto ( słownie: dwa złote ) za 1 m2 gruntu miesięcznie. Przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca będzie płacił 10% wylicytowanej stawki netto czynszu dzierżawnego, która to kwota zostanie powiększona

o podatek VAT w stawce obowiązującej.

 • Postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 0,10 zł lub wielokrotność tej kwoty, o którą powiększa się czynsz wywoławczy za 1 m2 gruntu określony w pkt. 2.
 • Terminy wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji: czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

W przypadku wzrostu cen czynsz dzierżawny może być corocznie waloryzowany w oparciu

o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, publikowany w formie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

 • Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 • Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 • Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w dniach 11-15.05.2023 r., z mocą obowiązywania od dnia 15.05.2023 r.
 • Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 1100 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.
 • Postępowanie przetargowe będzie ważne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.
 • W przypadku wygrania przetargu, wadium zostaniezaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie.

IV Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wniesienie wadium dla nieruchomości oznaczonych w pkt. I niniejszego ogłoszenia dla Numerów:

a) 1, 2, 3, 4 – wadium ustala się w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

b) 5 – wadium ustala się w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2) wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2023 roku w podanej powyżej wysokości zgodnie z ppkt a) i b) z oznaczeniem „Przetarg – dzierżawa MULNIK”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187; termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe;

3) Wpłacenie jednego wadium w wysokości zgodnie z niniejszym ogłoszeniem uprawnia Uczestnika do udziału w przetargu na licytację nieruchomości, dla których to wadium zostało określone – do czasu wylicytowania jednej z nich.

4) wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako dzierżawca, zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości;

5) pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu, na rachunki wskazane przez uczestników przetargu;

6) w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w pkt IV pkt 5).

7) Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw,
 2. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwych pełnomocnictw zawierających umocowanie do reprezentacji w postępowaniu przetargowym, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 3. podpisanie i przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy, oraz oświadczenia o średnim, małym lub mikro Przedsiębiorcy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Prezydent Miasta Świnoujścia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, w pok. nr 209, tel. (91) 327 86 23 lub (91) 327 86 11. lub na stronie internetowej: http.://www.swinoujscie.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE