Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się na II piętrze budynku położonego przy Pl. Pułaskiego 4 w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się na II piętrze budynku położonego przy Pl. Pułaskiego 4 w Olsztynie

          28595.08.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się na II piętrze budynku położonego przy Pl. Pułaskiego 4 w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 98/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 98/1000 w gruncie pod budynkiem (obręb 73, działka nr 27,
o pow. 385 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00019238/6) oraz oddaniem
w użytkowanie wieczyste udziału 98/1000 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 73, działka nr 28/2 o pow. 321 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00080983/1).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi  130,01 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                               –  800 000,00 zł

w tym:

         cena lokalu                                                                                                              – 748 000,00 zł

         cena 98/1000 części gruntu (dz. nr 27)                                                         –   28 000,00 zł

         cena 98/1000 części gruntu (dz. nr 28/2)                                                     –   24 000,00 zł

Budynek przy Pl. Pułaskiego 4 wraz z działką nr 27 (pod budynkiem) wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie pod budynkiem (dz. nr 27) zostaną obniżone
o 50%.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4  pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014r.   o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497 ze zm.) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości objęte KW Nr OL1O/00019238/6 i KW Nr OL1O/00080983/1 są wolne
od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia   11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2023r. poz. 1570/.

Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie /dz. 28/2/ wynosić będzie 25% ceny ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz                        z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 10 listopada 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 80 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej  w dniu 6 listopada 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego    z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec,  w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 19 września 2023r. w godz. 8:30 – 9:30, 10 października 2023r. w godz. 14:30-15:30 lub  
25 października 2023r. w godz. 8:30 – 9:30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-36. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO