Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza II przetargi ustne ograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Miłej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza II przetargi ustne ograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Miłej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ogłoszenie Nr 59/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 3 listopada 2022r.

Ogłaszam drugie przetargi ustne ograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych   

w Gorzowie Wlkp. przy ul.Miłej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Dla obszaru położonego w rejonie ul.Miłej przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z projektem planu – dla nieruchomości oferowanych w przetargu przewiduje się przeznaczenie pod działalność usługową.

Przetargi odbędą się 19 stycznia 2023r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

Przetarg ograniczony jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR  a/lub w całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu  objęta jest dofinansowaniem z projektu pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w obrębie ulicy Dobrej w Gorzowie  Wlkp.” w ramach działania „Tereny inwestycyjne – ZIT w Gorzowie Wlkp.”

Z uwagi na określenie ceny wywoławczej na poziomie ceny rynkowej – sprzedaż tej nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 

Nieruchomości te ograniczone są nieujawnionymi w księdze wieczystej służebnościami przesyłu z tytułu przebiegu napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV – na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., polegającymi na udostępnieniu nieruchomości w celu wykonywania prac w zakresie eksploatacji sieci, dokonywania przeglądów, konserwacji, modernizacji, przebudowy i remontów oraz usuwaniu awarii. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje wzdłuż tej linii korytarz techniczny o łącznej szerokości 22m, w którym występują ograniczenia w zabudowie i użytkowaniu terenu – wynikające z przepisów odrębnych.

Warunki sprzedaży:

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce Nr 258/17 – zapewniającej dostęp do dro­gi publicznej ul. Dobrej – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 53.086,80zł brutto, które podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.
 2. Na podstawie art.57 §2 Kc w umowie sprzedaży nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec Miasta Gorzowa Wlkp., że do końca 2025r.:

–   nie dokona zmiany statusu  na „duże przedsiębiorstwo”,

–   nie zaprzestanie, nie przeniesie w inne miejsce lub nie zamknie prowadzonej działalności,

–   nie zbędzie  prawa własności nabytej nieruchomości na rzecz dużego przedsiębiorstwa.

W razie niewykonania tych  zobowiązań, nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Miasta Gorzowa Wlkp.  w wysokości, którą Miasto Gorzów Wlkp. będzie zobowiązane zwrócić w związku z niedotrzymaniem z tego tytułu warunków umowy o dofinansowaniu projektu pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje  w obrębie ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp.” w ramach działania „Tereny inwestycyjne – ZIT w Gorzowie Wlkp.”

 • Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac budowlanych w terminie dwóch lat i ich zakończenia w terminie czterech lat od dnia nabycia. Za rozpoczęcie tych prac uznaje się datę skutecznego pierwszego wpisu w dzienniku budowy, a za zakończenie – datę wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia obiektu do użytkowania.

Zobowiązania te zabezpieczone zostaną karami umownymi wynoszącymi:

–  50.000zł za pierwszy rok zwłoki z tytułu nie rozpoczęcia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi o 50.000zł za każdy kolejny rok zwłoki,

–  50.000zł w przypadku rozpoczęcia i niezakończenia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi o 50.000zł za każdy kolejny rok zwłoki.

Kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu tych prac mogą być naliczane proporcjonalnie do okresu zwłoki – po upływie każdego  kwartału. W zakresie dotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości – nabywca podda się rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 § 1 pkt 5 Kpc przy czym Miasto będzie mogło wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od dnia jego podpisania, a zdarzeniem upoważniającym do tej czynności będzie brak zapłaty kary umownej w terminie jej żądania. Naliczenie tych kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania – z tytułu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie projektu.

 • W razie przeniesienia prawa własności i niedotrzymania przez kolejnego nabywcę nieruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym nabywcy. Cesja tych zobowiązań wymagać będzie zgody wierzyciela.
 • Na terenie nieruchomości nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie – obciążają nabywcę.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunki udziału w przetargu:

 1. wpłacenie wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu tj. do dnia 12 stycznia 2023r. na konto Urzędu Miasta  w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286; na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu; w przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez  uczestnika przetargu,
 2. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4, do dnia 12 stycznia 2023r. w zamkniętej kopercie podpisanego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z kopią dowodu wpłaty wadium oraz dokumentacją zawierającą:
 3. nazwę i adres oferenta, numer NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśli ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru; cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra,
 4. oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o treści: „Oświadczam/y, że jestem/śmy podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych , tj. zatrudniam/y mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie, który nie  przekracza 50.000.000 EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43.000.000 EUR.”
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu  ich  bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości ich nabycia bez zastrzeżeń.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%  oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404  (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524; e-mail: ewa.heck@um.gorzow.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE