Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Orliska,

OGŁOSZENIE

sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Orliska,

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Orliska,

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość tworzą działki o numerach ewidencyjnych:

·       342/64 o pow. 0.2501 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064231/8

·       342/65 o pow. 0.2184 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064232/5

·       342/66 o pow. 0.2201 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064233/2

·       342/68 o pow. 1.5686 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065985/4

Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 2.2572 ha.

2. Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4383 z dnia 19 lipca 2016 roku). Działki znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu odpowiednio następującymi symbolami:

· Działka nr 342/66: US.1 – tereny usług sportu i rekreacji (pas szerokości od ok. 6 do ok. 12 m wzdłuż zachodniej granicy działki), MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pozostała część działki).

· Działka nr 342/65: MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

· Działka nr 342/64: KDZ.1 – tereny dróg publicznych (pas o szerokości 2 m wzdłuż wschodniej granicy działki), dla których podstawowym przeznaczeniem są drogi publiczne klasy Z (zbiorcze). Wzdłuż zachodniej krawędzi przedmiotowej drogi przebiega ścieżka rowerowa. MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pozostała przeważająca część działki).

· Działka nr 342/68: ZL.2 – tereny lasów obejmujące grunty leśne (południowo zachodnia część działki), na których dopuszcza się realizację ciągów pieszych i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych. Na terenach tych obowiązują zasady zagospodarowania i ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie lasów oraz ochrony przyrody, US.1 – tereny usług sportu i rekreacji (południowo-zachodnia część działki), MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przeważająca część działki).

Dodatkowo wzdłuż południowej granicy działek nr: 342/66, 342/65, 342/64 i 342/68 – obręb Gorzów, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz z pasami technicznymi do istniejącej infrastruktury.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 861.000,00 złotych brutto.

4. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZ. 11.15 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

5. Wysokość wadium: 90.000,00 złotych.

6. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie
o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

7. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 9 sierpnia 2022 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1