Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Ełcki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Sędki, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 246, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie  art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 344)- dalej ustawa o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z Zarządzeniem 57 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2023 r.  

L.pWłasność Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomościPołożenie i opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  Cena nieruchomości 
12368
1    Skarb PaństwaKW: OL1E/00066266/5 Obręb Sędki, gm. Ełk, powiat ełcki, woj. warm. – maz. Działka o numerze: 246 o pow. 0,0700 ha Użytki: W-PsIV 0,0586 ha W-RIVa 0,0114 ha  Działka położona w obrębie geodezyjnymi Sędki gm. Ełk w miejscowości Lega stanowi grunty pod rowami, rozgraniczające nieruchomość przyległą oznaczoną numerami 14/4 i 15/5 ob. Sędki. Przedmiotowa działka to wydłużony wielokąt  z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.  Sąsiedztwo nieruchomości to tereny rolnicze i zabudowa  zagrodowa, zabudowa gospodarcza, wielofunkcyjna zabudowa wsi oraz bezpośrednio rzeka Lega. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń.Nieruchomość w zakresie działki 246 w Sędkach objęta jest zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk – Uchwała Nr LVI/395/2022 z dnia 2022-03-31. Ustalono przeznaczenie podstawowe terenów,  jako pozostałe użytki rolne oraz lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Teren podmokły, porośnięty roślinnością łąkową i bagienną.3 181,00 zł   Cena  sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, jednak nie później niż na trzy dni przed wyznaczoną datą.Sprzedaż objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931)    

1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (art. 35 ust. 1 ustawa o gospodarce nieruchomościami).

2. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  Skarbu Państw, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków,  jako działki nr 246, położonej na terenie obrębu Sędki gm. Ełk, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., 

c) osoby wymienione w punkcie a i b złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie do dnia 28.03.2023 r.,

d) osoby o których  mowa  w punkcie a i b  złożą  oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia  28.03.2023 r.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5, pok. Nr 12- II piętro, tel. 87 6218311.

           

Z up. STAROSTY EŁCKIEGO

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.