Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3838 o pow. 0,0003 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3838 o pow. 0,0003 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

SGG.683.20.90.2016.ADR                                                               Oświęcim, dnia  24 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3838 o pow. 0,0003 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3838 o pow. 0,0003 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była Lwh 289 gm. kat. Dwory I prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym jako właściciele figurowali:

  • małoletni Józef Kwaśny w 1/8 cz.,
  • małoletnia Karolina Kwaśny w 1/8 cz.,
  • małoletni Władysław Kwaśny w 1/8 cz.,
  • Józef Hanuszkiewicz w 1/4 cz.,
  • Maryanna z Kałów Hanuszkiewiczowa w 1/4 cz.,
  • Jan Gworek w 1/8 cz.

Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności Józefa Hanuszkiewicza, Maryanny Hanuszkiewicz, Jana Gworek w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem ww. właścicieli oraz podanie nazwiska rodowego Maryanny Hanuszkiewicz sugeruje, że:

  • Józef Hanuszkiewicz i Maryanna Hanuszkiewicz w chwili sporządzenia kontraktu kupna sprzedaży (20 grudnia 1893r.) byli osobami pełnoletnimi, więc aktualnie mieliby co najmniej 147 lat,
  • Jan Gworek  w chwili sporządzenia aktu notarialnego (22 maja 1897r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 143 lata.

W odniesieniu do Józefa Kwaśnego, Karoliny Kwaśnej i Władysława Kwaśnego ustalono, iż od chwili sporządzenia dokumentu będącego podstawą wpisu prawa własności, tj.  dekretu dziedzictwa z 26 czerwca 1883 r., upłynęło ponad 139 lat, a więc co najmniej tyle lat miałyby ww. osoby.

Na tej podstawie wywiedziono, że Józef Kwaśny, Karolina Kwaśny, Władysław Kwaśny, Józef Hanuszkiewicz, Maryanna Hanuszkiewicz, Jan Gworek są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3838 o pow. 0,0003 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Józefowi Kwaśnemu, Karolinie Kwaśnej, Władysławowi Kwaśnemu, Józefowi Hanuszkiewicz, Maryannie Hanuszkiewicz, Janowi Gworek w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3838  o pow. 0,0003 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     wz. Starosty

                                                                                                                                 Paweł Kobielusz

                                                                                                                                     Wicestarosta

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.