Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Starosta Puławski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy

OGŁOSZENIE

Starosta Puławski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy

Puławy, dnia 28.10.2022 r.

ZN.6845.111.2022.ZP

STAROSTA PUŁAWSKI
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 57/2022 Starosty Puławskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres
do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10, usytuowanego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.
Szczegółowe rozmieszczenie miejsca postojowego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00045346/9.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU
Miejsce postojowe zlokalizowane jest na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha przy ul. Norwida w Puławach.
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia
26 sierpnia 2021 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 roku stwierdza się, że działka ewidencyjna nr 766/77 przy ul. C.K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami:
• „5.MW” z przeznaczeniem pod:
1) Podstawowe:
a) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) Obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń wewnętrznych (A),
2) Uzupełniające:
a) Skwery,
b) Place zabaw,
c) Ciągi piesze,
d) Ciągi pieszo – rowerowe,
e) Obiekty infrastruktury technicznej,
• „9KDP” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy.
• „14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.
Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe nr 10 wynosi 50,00 zł netto.
  Wylicytowana wysokość miesięcznego czynszu najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.
 2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 listopada 2022 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.
  W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 10 przy ul. Norwida”
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.
  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.
  Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.
 3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102.
 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 odbył się w dniu 18 października 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Puławach w sali nr 102 i zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
   ważny dokument potwierdzający tożsamość,
   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
   pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsca postojowego przy ul. Norwida w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e
  w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 wyżej wymienionej ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),
  ponadto w przypadku:
   podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
   małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.
  V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 4. Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r poz. 2231).
 6. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.
 7. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.
 8. Wynajmujący zastrzega, że w umowie, które zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,