Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Zielonogórski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

OGŁOSZENIE

Starosta Zielonogórski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

WYKAZ

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 0001 miasta Czerwieńsk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

  Lp.  Położenie    Numer działki  Pow. działki    Opis nieruchomości Cena nieruchomości  Forma zbycia
1.obręb 1 miasta Czerwieńsk647/4  0,1513 ha  Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłego komisariatu i budynkiem gospodarczym. Niezabudowany obszar działki stanowi zaplecze zabudowy i jest zagospodarowany poprzez utwardzenia ciągów jezdno-pieszych żelbetowymi oraz ażurowymi płytami betonowymi. Pozostały obszar porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Działka posiada kształt nieregularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Działka jest ogrodzona łącznie z działkami sąsiednimi numer 647/3 i 406/3, z którymi tworzy jedną posesję. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodną, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną.  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk uchwalonym Uchwałą Nr 0007.116.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016 r. oznaczona jest symbolem U3 – tereny usług publicznych i administracji z dopuszczeniem ogólnomiejskich zajmujących maksymalnie do 50% powierzchni terenu. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Księga wieczysta nr ZG1E/00058319/6125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)      Darowizna na rzecz Gminy Czerwieńsk
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie społeczno-kulturowo-edukacyjnym (zespół przedszkolno-żłobkowy)   

– Na podstawie art. 34 ust 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), w niniejszej sprawie nie stosuje się przepisów o pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości. 

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  31.07.2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 31.07.2023 r. do dnia 21.08.2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 31.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ