Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza postępowanie w trybie negocjacji  na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza postępowanie w trybie negocjacji  na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji  na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
Placu Sejmu Śląskiego 1

Przedmiotem negocjacji jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 składającej się z działki o nr: 28/4 karta mapy 58 obręb 0002 Katowice o łącznej powierzchni 1958 m², zabudowanych budynkiem o powierzchni całkowitej 8730,78 m² oraz kubaturze 40162 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00024777/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkami przy ul. Jagiellońskiej 21 (od północy) oraz Ligonia 42                 ( od południa). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową , instalacja CO i ciepłej wody użytkowej zasilane z kotłów gazowych z pełną automatyką.

Położenie nieruchomości: Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położoną w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, obiektów kultury ( Górnośląskie Centrum Kultury), edukacji ( Wydział Przyrodniczy)  oraz zabudowy mieszkaniowej. W niewielkim oddaleniu znajdują się węzły komunikacyjne , autostrada A4.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Budynek Wydziału Humanistycznego ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości uchwalono aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego treścią przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 15U/MW – tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowo – mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach  podejmie negocjacje z każdym podmiotem, który złoży ofertę na piśmie w trakcie trwania postępowania.

W przypadku odrzucenia oferty postępowanie trwa nadal do czasu uzgodnienia warunków sprzedaży nieruchomości z danym oferentem.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego postepowania wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Wybrany nabywca uzyska prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Negocjacje nieruchomość w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 1” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12  ( pokój nr. 1.25 ) .

Składanie ofert trwa do czasu wyboru nabywcy i rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości.

Przystępujący do negocjacji powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami negocjacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki negocjacji można otrzymać w Dziale. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 3.17) , 32 3592250 .

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Kampusu Katowickiego ( Łukasz Poradowski  tel. 32 359 1160  lub 502 622 706 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia negocjacji, bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.