Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec

Lp.Data
i godz. przetargu
MiejscowośćNr działkiPowierzchnia haOpis nieruchomościStawka czynszu za 1m2Cena wywoławczaWadiumInformacja o przeznaczeniu działkiNumer księgi wieczystej
 20.10.2022 godz. 8.00Kwiatkowice1100,50Dzierżawa pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 66,65 m2 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr
7 – Kwiatkowice. Z pomieszczeniem związany jest udział w części gruntu  w wysokości 22,40 %.  
0,20 zł. rocznie za dzierżawę pomieszczenia gospodarczego   0,10 zł. rocznie za udział w gruncie  153,33 zł15,33 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104551/0
 20.10.2022 godz. 8.20Jenin63/20,6102Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie610,20 zł61,02 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00105009/3
 20.10.2022 godz. 8.40Lubczyno108/91,29Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie1.290,00 zł129,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104540/0
 20.10.2022 godz. 9.00Łupowo274/125,38Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie5.380,00 zł538,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00040421/3
 20.10.2022 godz. 9.20Bogdaniec6772,30Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie2.300,00 zł230,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00105008/6
 20.10.2022 godz. 9.40Motylewo3670,93Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie930,00 zł93,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103313/3
 20.10.2022 godz. 10.00Motylewo353/10,6866Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie686,60 zł68,66 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078565/9
 20.10.2022 godz. 10.20Motylewo353/31,6161Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie1.616,10 zł161,61 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078565/9
 20.10.2022 godz. 10.40Motylewo358/10,6300Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie630,00 zł63,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103313/3
 20.10.2022 godz. 11.00Łupowo15/5, 15/6, 15/70,3419 0,0430 0,1694Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie554,30 zł55,43 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104544/8
 20.10.2022 godz. 12.00Łupowo55/90,73Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie730,00 zł73,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103312/6
 20.10.2022 godz. 12.20Stanowice41/10,22Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie220,00 zł22,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
 20.10.2022 godz. 12.40Stanowice41/20,22Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie220,00 zł22,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
 20.10.2022 godz. 13.00Stanowice520,10Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie100,00 zł10,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
 20.10.2022 godz. 13.20Stanowice201,23Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie1.230,00 zł123,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104548/6
 20.10.2022 godz. 13.40Jeniniec190/50,2879Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie287,90 zł28,79 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00078136/3
 20.10.2022 godz. 14.00Racław54/21,2431Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem na użytkowanie jako tereny rolne.0,10 zł. rocznie1.243,10 zł124,31 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00104547/9
 20.10.2022 godz. 14.20Jenin179/10,36Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Grunty z przeznaczeniem pod pasieki wolnostojące.0,10 zł. rocznie360,00 zł36,00 złDzierżawa na okres do
1 roku
GW1G/00103311/9

Warunki przetargu:

 1. Przetargi odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
 2. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bogdaniec i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 3. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Osoby uczestniczące w przetargu powinny zastosować się do obostrzeń w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19.
 6. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Bogdaniec – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 17 października 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego.
 7. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium;

– w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;

-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru; stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu ( załącznik nr 1).

 • W przypadku zamiaru wydzierżawiania nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożone przez uczestnika przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez drugiego współmałżonka zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wartości rocznego czynszu.
 • Umowy dzierżawy będą zawierane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 • Wójt Gminy ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia:  15 września 2022 r.            

Termin zdjęcia:            20 października 2022 r.

                                                                                  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przetargu na dzierżawę nieruchomosći na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bogdaniec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, e-mail: urzad@bogdaniec.pl, tel. 95 7510 210.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji  przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogdaniec, zgodnie
  z rozdziałem 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz wydanym na podst. art. 42 w/w ustawy –  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), jak również innych przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 8.  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 9. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 11. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 12. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 13. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 14. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 16. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 17. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 18. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 19. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 20. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 21. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

                                                                                               (-) Krystyna Pławska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z