Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej   w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej   w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do zbycia,

położona w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Morza Bałtyckiego ok. 5,0 km, do Jeziora Żarnowieckiego – ok. 8,0 km).

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  KROKOWA

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i  www.krokowa.pl.

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej   w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016615/3 Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie.

Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki  Cena wywoławcza w zł.  netto.Wadium
1/.Sławoszyno573/30.0803 ha69.000,00 zł5.500,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa uchwalonym  27 maja 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/365/2021  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 08.07.2021 r. poz. 2600) działka nr 573/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 76-MN/U i przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem wyłącznie usług nieuciążliwych, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z maksymalnie 4 mieszkaniami. Teren ten znajduje się w strefie ochrony krajobrazowej (“K”) – ekspozycji, zaś przez teren ten przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV oznaczona na rysunku planu (zał. nr 2).

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona  (w drodze dojazdowej przebiega sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej), częściowo pofałdowana o znacznym pochyleniu w kierunku wschodnim, jest licznie porośnięta zakrzewieniami oraz zadrzewieniami

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.

          Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 10 listopada 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy)  na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Sławoszyno”.

Wpłata wadium oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu sprzedaży, w tym jego stanem technicznym   i funkcjonalnym, i przystępujący do przetargu nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń  i uwag do zbywcy.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

5/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu                              lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu                       i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia   do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem  i na koszt przyszłego nabywcy.

16/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

18/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany    do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038    oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,