Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do dzierżawy,

położona w obrębie Jeldzino, gmina Krokowa.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  KROKOWA

z dnia  29 sierpnia 2022 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

Wójt Gminy Krokowa ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016604/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Obręb geodezyjnyNr działkiPow. działkiUżytki /ha/Cena wywoławcza rocznegoWadiumMinimalne postąpienie  Okres umowy dzierżawy
Jeldzinocz.48/4 cz.48/30.4500 ha 0.2000 haS-RIIIb-0.4500 RIIIb-0.20004,62 dt pszenicy50,00 zł0,4 dt pszenicydo dnia 30.09.2025r.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (ze wskazaniem na działalność  w zakresie pszczelarstwa), zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez prawa do zabudowy.

Dla terenu obejmującego działki nr 48/4 i nr 48/3  obręb Jeldzino, gm. Krokowa, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. Nieruchomość nie jest ogrodzona, jest licznie porośnięta zakrzewieniami oraz zadrzewieniami.

Przetarg odbędzie się w dniu  29 września 2022 r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia  23 września 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „dzierżawa Jeldzino”.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

4/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,4 dt pszenicy (cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.).

5/. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowany czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach ( I rata do 31 marca, II rata do  15 września,  każdego roku.                                                    

9/. stawki opłat czynszowych mogą ulegać corocznie zmianie odpowiednio do średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

10/. Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać                   należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.

11/. nieruchomość wydzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy

12/. Gmina Krokowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

13/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

15/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.