Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do dzierżawy,

położona w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KROKOWA

z dnia  4 listopada 2022 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa:

Obręb geodezyjnyNr działkiPow. działkiUżytki /ha/Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy                 IV Wydział Ksiąg Wieczystych                    w Wejherowie  
Żarnowiec264/11.1346 haŁIV-1.0422 ha, ŁV-0.0283 ha, W-ŁIV-0.0641 haGD2W/00033666/0
Żarnowiec2650.0649 haŁV-0.0649 haGD2W/00033666/0
Żarnowiec491/40.3016 haRV-0.3016 haGD2W/00033666/0
Żarnowiec249/100.0415 haŁV-0.0415 haGD2W/00016600/5
xxogółem 1.5426 haxx

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym – 4,83 dt pszenicy.

Wadium – 120,00 (słownie:  sto dwadzieścia) złotych.

   Minimalne postąpienie – 0,5 dt pszenicy.

Okres umowy dzierżawy – do dnia 30 września 2025 r.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne                       zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez prawa do zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu  08 grudnia 2022 r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie  do dnia   02 grudnia 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „dzierżawa Żarnowiec”.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

3/. warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

4/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,5 dt pszenicy (cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.).

5/. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu (przelewem na wskazane konto).

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowany czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach ( I rata do 31 marca, II rata do  15 września,  każdego roku.

9/. stawki opłat czynszu dzierżawnego mogą ulegać corocznie zmianie odpowiednio do średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

10/. Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać                   należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.

11/. nieruchomość wydzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy

12/. Gmina Krokowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

13/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

15/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany   do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.