Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa

WÓJT  GMINY  KROKOWA

OGŁASZA  I  PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa. zapisanej   w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016615/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki  Cena wywoławcza w zł  netto.Wadium w zł Minimalne postapienie w zł 
  1/.  Sławoszyno  802  0.0095 ha   7.650,00  800,00  80,00

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa uchwalonym  27 maja 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/365/2021  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 08.07.2021 r. poz. 2600) działka nr 802 położona jest na terenie oznaczonym symbolem  21-MNU  z przeznaczeniem – „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej” w części symbolem 11 – KDD z przeznaczeniem terenu: „Teren dróg publicznych klasy D – dojazdowa”.                         

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona, płaska bez pofałdowań, wolna od zadrzewień i zakrzewień, dojazd od strony drogi gruntowej

Przetarg odbędzie się w dniu  13 października 2022 r.  o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 802 przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami działek: 407/12 i 801 każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu – zbycie następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:
1/. wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w polskich złotych, w terminie do dnia  7 października 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Sławoszyno dz. 802”.

2/. złożenia, w Urzędzie Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, najpóźniej do dnia 7 października 2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

3/. wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie umieszczona na stronie internetowej: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia  o przetargach i wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

INFORMACJA

1/.  Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej: a) dowód wpłaty wadium, b) dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych, c) aktualny wypis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych,
2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

5/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

6/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

7/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

9/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

10/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

11/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

12/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

13/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

15/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.