Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do dzierżawy,

położona w obrębie Jeldzino, gmina Krokowa.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  KROKOWA

z dnia  24 października 2022 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016604/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Termin poprzedniego przetargu – 29.09.2022 r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Obręb geodezyjnyNr działkiPow. działkiUżytki /ha/Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznymWadiumMinimalne postąpienie  Okres umowy dzierżawy
Jeldzinocz.48/4 cz.48/30.4500 ha 0.2000 haS-RIIIb-0.4500 RIIIb-0.20004,62 dt pszenicy100,00 zł0,4 dt pszenicydo dnia 30.09.2025r.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne   (ze wskazaniem na działalność  w zakresie pszczelarstwa), zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez prawa do zabudowy.

Dla terenu obejmującego działki nr 48/4 i nr 48/3  obręb Jeldzino, gm. Krokowa, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. Nieruchomość nie jest ogrodzona, jest licznie porośnięta zakrzewieniami oraz zadrzewieniami.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 listopada 2022 r.  o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie  do dnia  18 listopada 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „dzierżawa Jeldzino”.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

3/. warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

4/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,4 dt pszenicy (cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.).

5/. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia przetargu (przelewem na wskazane konto).

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu             i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowany czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach ( I rata do 31 marca, II rata do  15 września,  każdego roku.

9/. stawki opłat czynszu dzierżawnego mogą ulegać corocznie zmianie odpowiednio do średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

10/. Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.

11/. nieruchomość wydzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy

12/. Gmina Krokowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

13/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

15/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany   do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony