Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Sidra, 10.08.2022 r.

BKR.6845.2.2022

 OGŁOSZENIE

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm./ Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

               Wydzierżawienie w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

               Na podstawie art. 34 w/w ustawy oraz § 5 Uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Sidra z dnia 22 października 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalsze okresy, jeżeli przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem że, wywiązał się z postanowień umowy.

               Osoby takie mogą składać wnioski o zawarcie umowy dzierżawy, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. nr 7, tel. 85 722 09 88.

                                                                                        

Wójt Gminy Sidra

                                                                                          Jan Hrynkiewicz

            Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od 11.08.2022 r. do 01.09.2022 r. oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra:  http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.