Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Sidra, 10.08.2022 r.

BKR.6845.2.2022

 OGŁOSZENIE

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm./ Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

               Wydzierżawienie w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

               Na podstawie art. 34 w/w ustawy oraz § 5 Uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Sidra z dnia 22 października 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalsze okresy, jeżeli przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem że, wywiązał się z postanowień umowy.

               Osoby takie mogą składać wnioski o zawarcie umowy dzierżawy, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. nr 7, tel. 85 722 09 88.

                                                                                        

Wójt Gminy Sidra

                                                                                          Jan Hrynkiewicz

            Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od 11.08.2022 r. do 01.09.2022 r. oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra:  http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości