Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

Sosnowica, dnia 2 listopada 2022 r.

GG.6840.3.2022.ML.1

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sosnowica
ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłaszam pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica położonych na terenie obrębów:
 1. Obręb Kropiwki
 • działka nr 305 o powierzchni 0,07 ha, KW Nr LU1W/00019032/9. Nieruchomość niezabudowana. Teren działki porośnięty trawą. Położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i pól. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,04 ha, PsV 0,03 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 2.300,00zł. Wadium 230,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 830 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 • działka nr 30 o powierzchni 0,20 ha, KW Nr LU1W/00019032/9. Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajdują się pojedyncze zadrzewienia gatunku wiąz oraz zakrzaczenia gatunku bez czarny oraz śliwy. Położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i pól. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,19 ha, PsV 0,01 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 16.100,00zł. Wadium 1.610,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 • działka nr 304 o powierzchni 0,07 ha, KW Nr LU1W/00019032/9. Nieruchomość niezabudowana. Teren działki porośnięty trawą, na działce znajdują się pojedyncze zadrzewienia gatunku wiąz. Położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i pól. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,06 ha, PsV 0,01 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 2.600,00zł. Wadium 260,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 930 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 • działka nr 29 o powierzchni 0,23 ha, KW Nr LU1W/00019032/9. Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajdują się pojedyncze zadrzewienia gatunku wiąz, klon, dąb oraz zakrzaczenia gatunku bez czarny oraz śliwy. Położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i pól. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,22 ha, PsV 0,01 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 18.400,00zł. Wadium 1.840,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 1. Obręb Sosnowica
 • działka nr 6/3 o powierzchni 0,3650 ha, KW Nr LU1W/00019400/0. Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan sosnowy o powierzchni 0,04 ha, 30 letni oraz zakrzaczenia. Położona w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, lasów i terenów przemysłowych. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVb. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 39.600,00zł. Wadium 3.960,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 • działka nr 6/2 o powierzchni 0,36 ha, KW Nr LU1W/00019400/0. Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan sosnowy, osikowy, dębowy (30 letni) oraz zakrzaczenia. Położona w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, lasów i terenów przemysłowych. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVb. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 39.100,00zł. Wadium 3.910,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).
 • działka nr 6/1 o powierzchni 0,3620 ha, KW Nr LU1W/00019400/0. Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan sosnowy, osikowy, dębowy (30 letni – 0,07 ha) oraz zakrzaczenia. Położona w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, lasów i terenów przemysłowych. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVb 0,2892 ha, LsV 0,0728 ha. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza – 39.600,00zł. Wadium 3.960,00zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
  Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna).

Nieruchomości objęte ogłoszeniem o przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 1 grudnia 2022 r. oraz złożenie bezpośrednio przed przetargiem oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób uczestniczących w przetargach na sprzedaż nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wadium należy wpłacić na konto: Urząd Gminy Sosnowica, Bank Spółdzielczy Parczew O/Sosnowica 40 8042 0006 0130 0231 2000 0270 (w tytule przelewu należy wpisać: wadium obręb ….., działka nr ……, imię i nazwisko uczestnika przetargu). Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Uczestnicy przetargu powinni przedłożyć komisji przetargowej:

 • dokument (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający tożsamość;
 • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby;
  -w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osoby reprezentującej podmiot (osobę prawną).
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
  Określona w wyniku przetargu cena nieruchomości nie obejmuje geodezyjnego wprowadzenia nabywcy na nabywaną nieruchomość.
  Koszty notarialne oraz opłaty sądowe (wieczysto-księgowe) związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
  Szczegóły dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica lub pod nr tel. 82 59 12 145 wew. 115.
  Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych urzędu: www.nowa.sosnowica.pl, www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica i sołectwach, na terenie których położone są nieruchomości objęte przetargami. Wójt Gminy
  /-/ Sławomir Czubacki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie