Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 24.06.2022r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

 Przedmiotem przetargu są niżej opisane nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 25.04.2022r..

L.p.Obręb/ położenieNr ewidencyjnyDziałki(nieruchomości)Nr Księgi WieczystejUżytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w ha Cena (zł)  Wadium (zł)
1.Smolarzyny1001/143308/6Ps IV 0,03620,03628500900
2.Smolarzyny1001/243308/6Ps IV 0,03210,03217500800

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

  1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1001/1 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie nieregularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i użytki rolne. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna. Sposób i termin zagospodarowania – poszerzenie działki sąsiedniej.
  2. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1001/2 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i użytki rolne. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: gazociąg wodociąg, kanalizacja sanitarna. Sposób i termin zagospodarowania – poszerzenie działki sąsiedniej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  25.07.2022r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom  którzy przetargu  nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Uzasadnienie formy przetargu: Działki ze względu na swoją powierzchnię, ukształtowanie, uzbrojenie i brak możliwości zagospodarowania jako odrębne nieruchomości mogą być zagospodarowane tylko łącznie z działkami przyległymi.

Przetarg odbędzie się  27 lipca 2022r. o godz. 900 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 6.06.2022 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28  wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 24.06.2022r.
do 25.07.2022 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18