Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


W Y K A Z

nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie 0044 Sajzy, gmina Ełk, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00043212/5, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Położenie nieruchomościOpis nieruchomościNumer geod. działkiPow. działki [ha]Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Cena nieruchomości netto [zł ]Stawka podatku VAT [%]Kwota podatku VAT [zł]Cena nieruchomości brutto [zł]
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
obręb 0044 Sajzy,
gmina Ełk
W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.41/40,0060Dla przedmiotowego terenu brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  4 715,45231 084,555 800,00

UWAGA !   

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą
  Nr X/69/99 Rady Powiatu w Ełku z dnia 10 września 1999 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ełk
  (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 70, poz. 1163 z późn. zm.) ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 58/21.
 2. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. Dział III księgi wieczystej
  Nr OL1E/00043212/5 zawiera wpis o ograniczonym prawie rzeczowym dotyczącym służebności mieszkania polegająca na bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu ze wszystkich pomieszczeń w budynku mieszkalnym, tj. z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i sieni oraz całej stodoły, a nadto polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość na rzecz Stanisława Żyndy. Wpis o ograniczonym prawie rzeczowym dotyczy działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 27/10, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk.
 3. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.
 4. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 5. Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych  sieci.
 6. Nabywca poniesie koszt wznowienia znaków granicznych.
 7. Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 8. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 11 stycznia 2024 r.
  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 11 stycznia 2024 r.
 10. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 – pok. nr 11, tel. 0-87 621-83-31.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy