Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  W  DZIERŻAWĘ  

            Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujący fragment nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej, na wniosek strony:

  Oznaczenie, powierzchnia i opis  nieruchomości  Numer KWPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaWysokość opłaty za dzierżawę nettoForma i termin przekazania nieruchomość
Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m2 obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/8. Przedmiotowyfragment nieruchomości ma kształt prostokąta i jest zabudowany kioskiem handlowym, który stanowi nierozerwalną całość                     z pozostałymi 4-rema kioskami handlowymi zabudowanymi w jednym segmencie.    Kw nr KR1E/00056798/1      Nieruchomość zabudowana kioskiem handlowym, nakłady nie stanowią własności Gminy Chełmek. Przeznaczona na prowadzenie działalności usługowo – handlowej. Użytek Bi.521,28 złotych nettoDzierżawa na okres 3 lat  

Postanowienia ogólne:

  1. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  2. Czynsz jest płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, na indywidualny numer konta, który zostanie podany w umowie dzierżawy gruntu, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego. W przypadku gdy koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, zapłata powinna zostać dokonana przed tym dniem.
  3. Uchybienie terminu dokonania zapłaty za najem powoduje doliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  4. Aktualizacja czynszu dzierżawnego może następować w przypadku gdy stawka ta w okresie dzierżawy nieruchomości w kolejnych latach będzie mniejsza od stawki ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza Chełmka w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszów najmu i dzierżawy na dany rok, na co Dzierżawca wyraża zgodę.
  5. Dokonując wpłaty czynszu dzierżawca zobowiązany jest do określenia w jej tytule, na poczet którego miesiąca wpłata jest dokonywana. W przypadku braku wyraźnej dyspozycji dzierżawcy wpłata zostanie zaliczona na poczet należności o najwcześniejszym terminie płatności.
  6. Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia 27 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

            Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionego wyżej fragmentu nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Chełmku ul. Krakowska 11, w pokoju nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego