Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczanej do zbycia

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczanej do zbycia

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2022

                                                                                                                                                                                                                                               Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2022                                                               

                                                      W Y K A Z

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Kołłątaja 6  
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta                                     Użytekdziałka nr 521/1 (obręb 8) GD1T/00007723/8 Bi – inne tereny zabudowane  
3.Powierzchnia gruntu  2152 m2
4.Opis nieruchomości            Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym o konstrukcji mieszanej. Obiekt częściowo podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości dwu i trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni 1488,70 m2, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe, dach kryty papą termozgrzewalną. Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, teren wokół budynku zagospodarowany: zieleń i miejsca postojowe za budynkiem. Ogrodzenie wykonane z płotu stalowego na podmurówce betonowej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki od strony południowej oraz fragmentarycznie od strony wschodniej i zachodniej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi Park Miejski oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, nieczynna ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Na działce mogą znajdować się także inne, nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro.Na granicy działek nr 521/1 i nr 519/2 znajduje się karpina po wyciętym drzewie. W przypadku kolizji z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace związane z usunięciem karpiny we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim zgłoszeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Tczewie.
5.Przeznaczenie nieruchomości                             Działka nr 521/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US1 – „Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO – usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „Południowe obrzeża Starego Miasta – Przedmieście Królewieckie” oznaczonej w Planie symbolem „V”. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 485). Na podstawie Uchwały Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu oraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.  
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.    
7.Forma oddania gruntu                  i budynkuWłasność.  
8.Cena nieruchomości                  4 800 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) transakcja sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT.      
9.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia  Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
10.UwagiGmina Miejska Tczew nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku. Dokumentacja związana z budową obiektu znajduje się w archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (teczki oznaczone numerami: 1181, 1182, 1183).   Nieruchomość posiada urządzone dojście od frontu budynku oraz urządzony dojazd i dojście na zaplecze działki poprzez nieruchomości gminne, zapisane w księdze wieczystej nr GD1T/00057746/0, oznaczone numerem działki: 453/3 oraz 505/5 (obr. 8), które przy umowie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 521/1 zostaną obciążone przez Gminę Miejską Tczew odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przebiegiem zilustrowanym na mapie, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro. Służebność ustanowiona zostanie w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. przez obszar o łącznej powierzchni 120 m2 (pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 453/3 oraz pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 505/5).

Wykaz ten na okres 21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Ponadto informację o publikacji tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 5 października 2022 r.

                                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                         Mirosław Pobłocki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.