Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczanej do zbycia

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczanej do zbycia

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2022

                                                                                                                                                                                                                                               Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2022                                                               

                                                      W Y K A Z

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Kołłątaja 6  
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta                                     Użytekdziałka nr 521/1 (obręb 8) GD1T/00007723/8 Bi – inne tereny zabudowane  
3.Powierzchnia gruntu  2152 m2
4.Opis nieruchomości            Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym o konstrukcji mieszanej. Obiekt częściowo podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości dwu i trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni 1488,70 m2, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe, dach kryty papą termozgrzewalną. Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, teren wokół budynku zagospodarowany: zieleń i miejsca postojowe za budynkiem. Ogrodzenie wykonane z płotu stalowego na podmurówce betonowej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki od strony południowej oraz fragmentarycznie od strony wschodniej i zachodniej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi Park Miejski oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, nieczynna ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Na działce mogą znajdować się także inne, nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro.Na granicy działek nr 521/1 i nr 519/2 znajduje się karpina po wyciętym drzewie. W przypadku kolizji z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace związane z usunięciem karpiny we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim zgłoszeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Tczewie.
5.Przeznaczenie nieruchomości                             Działka nr 521/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US1 – „Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO – usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „Południowe obrzeża Starego Miasta – Przedmieście Królewieckie” oznaczonej w Planie symbolem „V”. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 485). Na podstawie Uchwały Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu oraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.  
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.    
7.Forma oddania gruntu                  i budynkuWłasność.  
8.Cena nieruchomości                  4 800 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) transakcja sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT.      
9.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia  Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
10.UwagiGmina Miejska Tczew nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku. Dokumentacja związana z budową obiektu znajduje się w archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (teczki oznaczone numerami: 1181, 1182, 1183).   Nieruchomość posiada urządzone dojście od frontu budynku oraz urządzony dojazd i dojście na zaplecze działki poprzez nieruchomości gminne, zapisane w księdze wieczystej nr GD1T/00057746/0, oznaczone numerem działki: 453/3 oraz 505/5 (obr. 8), które przy umowie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 521/1 zostaną obciążone przez Gminę Miejską Tczew odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przebiegiem zilustrowanym na mapie, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro. Służebność ustanowiona zostanie w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. przez obszar o łącznej powierzchni 120 m2 (pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 453/3 oraz pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 505/5).

Wykaz ten na okres 21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Ponadto informację o publikacji tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 5 października 2022 r.

                                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                         Mirosław Pobłocki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.