Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabytkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/6, jednostka ewidencyjna 142803_2 Iłów, obręb geodezyjny Giżyce

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabytkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/6, jednostka ewidencyjna 142803_2 Iłów, obręb geodezyjny Giżyce

Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40,  faks:  (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl, e-PUAP/ESP  /xql809ge0h/skrytka ESP www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl  

                    ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości zabytkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/6, jednostka ewidencyjna 142803_2 Iłów, obręb geodezyjny Giżyce o powierzchni 8,46 ha, powstałej z podziału działki o nr ewidencyjnym 23/5, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00058812/1. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi: budynek dworu (pałac), budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Pozostały teren stanowi park. Pałac wpisany jest do rejestru zabytków dawnego woj. skierniewickiego pod numerem: 543 decyzją z dnia 08.03.1985 r. Park wpisany do rejestru zabytków dawnego woj. skierniewickiego pod numerem: 749, decyzją z dnia 11.04.1965 r.

Organizator przetargu informuje, że w dziale III KW PL1P/00058812/1 została umieszczona wzmianka: wpis prawa pierwokupu na rzecz Gminy Iłów, w dziale IV KW PL1P/00058812/1 brak jest wpisów.

Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899  z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz.2213), jak również Regulaminu w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań na zbycie nieruchomości (treść regulaminu dostępna w siedzibie Sprzedającego – pokój nr 108, od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatsochaczew.pl). Dodatkowych informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela inspektor wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych Pani Paulina Ćwiek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, I piętro, pok. Nr 108, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00, tel.: (46) 864-18-61.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 840) dotyczących spełnienia następujących warunków konserwatorskich wydanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków wydanych w dniu 29 października 2021 r. znak DP.5183.645.2021:

a) przed zawarciem aktu notarialnego nabywca winien posiadać dokumentację konserwatorską określająca stan zachowania zabytku nieruchomego możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości  tego zabytku, jak również możliwości jego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 247);

b) przed zawarciem aktu notarialnego nabywca winien przedłożyć program użytkowy zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;

c) przed zawarciem aktu notarialnego nabywca winien przedłożyć zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.) wojewódzki konserwator zabytków udziela w drodze decyzji administracyjnej pozwolenia na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego, na rzecz konkretnego nabywcy. Nabywca ten powinien posiadać zaopiniowany wcześniej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków program zagospodarowania zabytku.

Ponadto Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuję, iż zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.07.2021 r. znak DP.51810.64.2020 oczyszczenie parku z samosiewów; przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, usunięcie złomów i wywrotów, usunięcie obumarłych drzew i krzewów ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 roku. opracowanie dendrologiczne do wglądu.  

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości podanej w załączniku, które stanowi 10% ceny wywoławczej.  Wadium należy wpłacić na konto Sprzedającego:

Bank PEKAO S.A.; nr rachunku: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404 – najpóźniej do dnia 12 maja 2023 roku do godz.24.00 (decyduje data wpływu na konto).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony nabywcą nieruchomości zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości, od zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych oraz podatków ponosi nabywca nieruchomości.

W DNIU PRZETARGU NALEŻY POSIADAĆ:

– dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,

– pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,

– aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),

– umowę między współwłaścicielami, określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).

– w przypadku braku stawiennictwa na przetargu wszystkich osób, które wspólnie wniosły wadium – pełnomocnictwo do działania w imieniu nieobecnych osób.

W przypadku ujawnienia wpisu w dziale III KW PL1P/00058812/1 prawa pierwokupu z mocy prawa (art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.j Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899  z późn. zm.) na rzecz Gminy Iłów z osobą jako nabywcą nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia Gminę Iłów. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Gminę Iłów treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się Gminy Iłów, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i po nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odwołania zaplanowanego przetargu.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w terminie podanym w poniższym zestawieniu.

Załącznik do ogłoszenia

Lp.  Numer  KWPołożenieNumer działki  Powierzchnia działki (w m2)Przeznaczenie w planie zagospodarowaniaForma władaniaAdres nieruchomości  Wartość nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy Cena wywoławcza (w zł brutto)    Wadium (w zł)    Data przetargu    Godzina przetargu
123456789101112
1PL1P/00058812/1Gmina Iłów, obręb Nr 0016, Giżyce23/684.600Nieruchomość gruntowa zabudowana; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    – nieruchomość znajduje się na obszarze objętym ochroną przepisów szczególnych.własnośćGiżyce 37, Gmina Iłów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie        3.412.100,00 PLN              341.210,00 PLN        16.05.2022        12.00

Sochaczew, dnia 24 stycznia 2023 roku                                                                      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.