Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr   11/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 2 lutego  2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach, Gm. Miasto Puławy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/73 o pow. 0,1086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00044835/7, przeznaczonej  w części o pow. 2 m2  do oddania w najem, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz  w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

  Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr  11/2023

Starosty Puławskiego z dnia  2 lutego  2023 r.

ZN.6845.121.2021.MOL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej w części do oddania
 w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków  Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/73 o pow. 0,1086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00044835/7.
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa, położona przy ul. Norwida w Puławach, na osiedlu mieszkaniowym, wśród zabudowy wielorodzinnej. Kontener na odzież używaną położony jest w sąsiedztwie punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: „4MW” z przeznaczeniem pod:podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,uzupełniające: skwery, place zabaw, ciągi piesze, ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej,„13 KDW” z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.  
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nie dotyczy  
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Miesięczny czynsz najmu wynosi 46 zł netto + 23% VAT, płatny w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.    
Terminy wnoszenia opłat  Miesięczny czynsz najmu płatny do 20. dnia każdego miesiąca.    
Termin aktualizacji opłat  Czynsz będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.  
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości, na okres do 3 lat,
w trybie bezprzetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 2 lutego 2023 r. 
do  dnia  23 lutego  2023  r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny