Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarządzenie nr 233/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w najem oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 233/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w najem oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

GN.6845.3.2022

GN.ZD.0373.2022

ZARZĄDZENIE NR 233/2022

WÓJTA GMINY WILKOWICE

 z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z  dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem na okres 12 miesięcy część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Wilkowice, położonej w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obręb: 0001 – Bystra Krakowska, stanowiącej działkę nr 1879/6 o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00046108/8. Zakres najmu to część w/w nieruchomości o  powierzchni 171 m2, który przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem stanowiącej własność Gminy Wilkowice, poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, oraz na stronie internetowej tut. Urzędu a także ogłoszone w prasie internetowej. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Miesięczny czynsz za wynajem gruntu ustalony zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2022z dnia 28 września 2022 r

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 233/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.