Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Zarządzenie nr 439/22 Burmistrza Knyszyna wykaz nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 439/22 Burmistrza Knyszyna wykaz nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Knyszyn, 06 października 2022 r.

Gk.6845.18.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 t.j., Dz. U. 2021 poz. 815) zawiadamiam, że w dniu 06 października 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 439/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 06 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Zarządzenie nr 439/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 października 2022 r.

w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

§ 1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 439/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 października 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 146 o powierzchni 0,5045 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Ł- łąki trwałe. Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, gmina Knyszyn. Księga wieczysta Nr BI1B/00179676/2-Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

  • Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka rolna nr 146 o powierzchni 0,5045 ha położona jest poza zwartym obszarem zabudowy miasta Knyszyn, po zachodniej stronie ul. Obozowej (droga krajowa nr 65 do Moniek i Ełku). Dojazd do działki jest drogą żwirową równoległą do ul. Obozowej posiadającej możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, której hydrant znajduje się naprzeciw działki w drodze żwirowej. Poza obszar działki od strony zaplecza przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i jeden słup żelbetowy zlokalizowany na granicy od strony północnej. Działka jest wolna (niezabudowana), stanowi grunty rolne znajdujące się w uprawie płużnej, posiada regularną konfigurację w kształcenie prostokąta o szerokości ok. 50 m i długości ok. 100 m, jej teren jest płaski.

  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn są to „obszary terenów rolnych z przewagą gruntów klasy III i IV”.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
  • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata za dzierżawę 150 zł rocznie
  • Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku kalendarzowego
  • Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  • Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 06 października 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie