Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarządzenie nr 455/22 Burmistrza Knyszyna oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 455/22 Burmistrza Knyszyna oraz wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Knyszyn, 12 grudnia 2022 r.

Gk.6840.7.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany objęty Zarządzeniem Nr 455/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Zarządzenie nr 455/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 12 grudnia 2022 r.

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Kalinówce Kościelnej, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                

Załącznik do Zarządzenia nr 455/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 12 grudnia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 232/2 o powierzchni 0,0199 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Br – grunty rolne zabudowane. Obręb ewidencyjny 0006 Kalinówka Kościelna, jednostka ewidencyjna 200804_5 Knyszyn – obszar wiejski. Księga wieczysta Nr BI1B/00180860/9- Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.Opis nieruchomości:

Kalinówka Kościelna – wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Knyszyn. Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Kalinówka. W latach 1954 – 1972 wieś należała i była siedzibą władz gromady Kalinówka Kościelna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka oznaczona nr ewidencyjnym 232/2 o pow. 199 m2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, o regularnych granicach, teren płaski. Działa zabudowana częścią budynku należącego do właścicieli działki sąsiedniej (dz. 206/1) – nie podlega sprzedaży. Działka porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Teren częściowo ogrodzony, niezagospodarowany.

W rejonie lokalizacji nieruchomości występują następujące przyłącza infrastruktury technicznej: energia elektryczna. Działka ma zapewniony dostęp do drogi przez działkę 206/1/ Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

7. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

9. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Nieruchomość została przeznaczona do zamiany na rzecz właściciela działki 206/2 na mocy Uchwały nr XXXIX/259/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 października 2022 r.

Przedmiotowa działka jest przedmiotem zamiany na działkę oznaczoną nr geod. 206/2,obręb ewidencyjny 0006 Kalinówka Kościelna, jednostka ewidencyjna 200804_5 Knyszyn – obszar wiejski.

10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 23 stycznia 2023 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12).

Cena nieruchomości: 12 900 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy dziewięćset). Zbycie nieruchomości nastąpi z zastosowaniem dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 12 grudnia 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.