Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 46/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania

w najem na okres do sześciu miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy,

w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do sześciu miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta

                                                                                        Waldemar Słowik

                                                                                          Sekretarz Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2022

Wójta Gminy Janowiec z dnia 19.07.2022 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do sześciu miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

  Adres nieruchomości    Gmina Janowiec, Obręb miejscowości Janowiec.  
  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona nr ewid. 52/2 o pow. 2,3198 ha, położona w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00052354/0, zabudowana budynkami Zespołu Szkół w Janowcu.    
  Opis nieruchomości  Do oddania w najem przeznaczona zostaje powierzchnia korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół w Janowcu z siedzibą przy ul. Osiedle Szkolne 5B w celu ustawienia automatu ze środkami spożywczymi dla potrzeb uczniów (1m2 powierzchni).  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 52/2 położona w miejscowości Janowiec znajduje się w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UP. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji.  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy.  
  Cena nieruchomości    Nie dotyczy.
  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego    Nie dotyczy.
  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy    Miesięczny czynsz najmu w wysokości 40,99 zł netto, powiększony o należny podatek VAT.  
  Terminy wnoszenia opłat    Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz za niepełny miesiąc liczony będzie proporcjonalnie do okresu trwania najmu, przyjmując że jeden miesiąc liczy 30 dni.  
  Zasady aktualizacji opłat    Brak.
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Do oddania w najem przeznaczona zostaje powierzchnia korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół w Janowcu z siedzibą przy ul. Osiedle Szkolne 5B w celu ustawienia automatu ze środkami spożywczymi dla potrzeb uczniów (1m2 powierzchni), na okres do sześciu miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.  
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 19.07.2022 r. do dnia 09.08.2022 r.

           Z up. Wójta

                                                                                        Waldemar Słowik

                                                                                          Sekretarz Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.