Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5727
/
/
Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 62/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 28.10.2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, oznaczonej nr ewid. 446, położonej w obrębie miejscowości Nasiłów, przeznaczonej w części do oddania w najem w celu zainstalowania masztów antenowych i innych urządzeń, przeznaczonych do udostępniania usług internetowych drogą radiową, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                 Jan Gędek

      Wójt Gminy Janowiec

Załącznik do Zarządzenia

Nr 62/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 28.10.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w najem

Adres       Nieruchomości  Nasiłów 61, 24-123 Janowiec  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  nr 446 o pow. 0,8248 ha, położona w obrębie miejscowości Nasiłów, Gminie Janowiec, stanowiąca własność Gminy Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00052111/5.  
Opis nieruchomości  Do oddania w najem przeznaczona jest część ww. nieruchomości – 1 m2 powierzchni na dachu budynku byłej szkoły podstawowej  w celu zainstalowania masztów antenowych i innych urządzeń, przeznaczonych do udostępniania usług internetowych drogą radiową.  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość położona w obrębie miejscowości Nasiłów oznaczona nr ewid. 446 znajduje się w terenach usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 3UP.   Na terenie Gminy Janowiec nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021, poz. 485).  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  Miesięczny czynsz najmu w wysokości 83,03 zł netto, powiększony o należny podatek VAT.  
Terminy wnoszenia opłat  Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie do 30. dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Czynsz za niepełne miesiące liczony będzie proporcjonalnie do okresu trwania najmu, przyjmując że jeden miesiąc liczy 30 dni.  
Zasady aktualizacji opłat  Czynsz najmu będzie waloryzowany stawką inflacji, począwszy od 1 lutego 2023 r.  
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres do trzech lat, w trybie bezprzetargowym.  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 28.10.2022 r. do dnia 18.11.2022 r.

     Jan Gędek

      Wójt Gminy Janowiec

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.