Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

979
/
/
Zarządzenie nr 68/2022 Starosty Puławskiego oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży do sprzedaży w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 68/2022 Starosty Puławskiego oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr  68/2022

Starosty Puławskiego

z dnia  9  września 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Końskowola, obręb Las Stocki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 612/6 o pow. 0,3240 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00031858/0, przeznaczonej do sprzedaży do sprzedaży w trybie przetargowym.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o których mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr  68   /2022

Starosty Puławskiego z dnia  9   września 2022 r.

ZN.6840.2.17.2017.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży do sprzedaży w trybie przetargowym.

  Adres nieruchomości  Końskowola, obręb Las Stocki
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00031858/0 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmin Kurów, miejscowość Kłoda. Dział II: Własność: Skarb Państwa   Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działka gruntu nr 612/6  o pow. 0,3240 ha, jednostka ewidencyjna Końskowola, obręb 0004 Las Stocki, opis użytków gruntowych: Ls 0,2049 ha – las oraz R IIIa i RIIIb0,1191 ha – tereny rolne.                 
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3240 ha, 2/3 części nieruchomości to las, 1/3 to nieużytek. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 612/6.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/248/02 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lipca 2002roku, (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 31, poz. 1084 z dnia  18 marca 2003 roku)  działka nr 612/6 położona w obrębie Las Stocki, gmina Końskowola, zlokalizowana jest  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL- zieleń leśna, centralna oraz południowa część działki zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem RP – uprawy polowe. Wyklucza się lokalizację nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi.  
Termin zagospodarowania nieruchomości  Nie dotyczy
Cena nieruchomości  26 114 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sto czternaście).   Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022r poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towaru i usług.  
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy  Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.   Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), termin upływa z dniem 21 października 2022 r.  

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Mając na uwadze oznaczenie użytku w ewidencji gruntów i budynków oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola, a także okoliczność, iż powierzchnia działki zawiera się w przedziale 0,30 ha – 1 ha, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

Zgodnie z art. 2a ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl obowiązujących przepisów każdy zainteresowany może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości i dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR ww. oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że:

  • w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od  dnia   9   września 2022 r. do  dnia    30  września 2022  r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022