Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Zarządzenie Nr 76 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarządzenie Nr 76 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/4, 186/5, 186/6 i 187/2.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Końskowola, obręb Chrząchów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 186/2 o pow. 0,0581 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00030796/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/4, 186/5, 186/6 i 187/2.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o których mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz
    w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 76 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 30 września 2022 r.

ZN.6840.2.1.2021.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/4, 186/5, 186/6 i 187/2.


Adres nieruchomości
Końskowola, obręb Chrząchów
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00030796/0 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmin Kurów, miejscowość Kłoda. Dział II: Własność: Skarb Państwa
Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działka gruntu nr 186/2 o pow. 0,0581 ha, jednostka ewidencyjna Końskowola, obręb 0002 Chrząchów, opis użytków gruntowych: R V 0,0581 ha – tereny rolne.
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0581 ha to nieużytek. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu o nr ewidencyjnym 186/2. Ponieważ nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony tylko do właścicieli działek przyległych oznaczonych nr 185/4, 186/5, 186/6 i 187/2, którzy posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaZgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/248/02 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lipca 2002roku, (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 31, poz. 1084 z dnia 18 marca 2003 roku) działka nr 186/2 położona w obrębie Chrząchów, gmina Końskowola, zlokalizowana jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RZ łąki i pastwiska, centralna i południowa część działki zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MR –mieszkalnictwo rolnicze.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy
Cena nieruchomości
14 124,00 zł netto (słownie złotych: czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery).
W związku z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż nieruchomości:
– udział 0,2753 części wylicytowanej ceny będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zawiązku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
– do udziału wynoszącego 0,7247 części wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek wynoszący 23% VAT – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), termin upływa z dniem 11 listopada 2022 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 30 września 2022 r. do dnia 21 października 2022 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie