Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 79/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 79/2022

ZARZĄDZENIE Nr 79/2022

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Sucha Huta

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), oraz Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30.11.2011 r., Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z dnia 26.04.2021 r., poz. 1483).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.Nr działki, położenie, obręb ewidencyjnyPowierzchnia [ha]Nr Księgi WieczystejForma oddaniaCena nieruchomości brutto
1.31 Sucha Huta; Sucha Huta0,1377GD1G/00046222/9Przetarg nieograniczony58 900,00 zł.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w ewidencji gruntów

Województwo
pomorskie
Powiatgdański
Jednostka ewidencyjnaPrzywidz
Obręb ewidencyjny0016, Sucha Huta
Nr działki31
Adres lub położenieSucha Huta
Powierzchnia (ha)0,1377
Użytek lub klasaRodzajRIVa0,0472
Pow. (ha)N0,0905
Księga Wieczysta NrGD1G/00046222/9
Własność1/1 Gmina Przywidz
  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako:

Tereny rolne, dodatkowo działka znajduje się w obszarze Natura 2000 SOO „Guzy”.

Dla działki nr 31 położonej w obrębie Sucha Huta Wójt Gminy Przywidz dnia 06.06.2017 r. wydał decyzję, znak GNP.6730.23.2017.MS o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z niezbędną infrastrukturą.

  1. Stan techniczno – użytkowy

Działka

Nr31
Obszar
1377 m2
KształtRegularny czworokąta.
Rzeźba terenuPofałdowana
OgrodzenieBrak
Dojazd
Działka posiada dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Przywidz -ul. Bystrzyckiej dz. nr 15
Nawierzchnia drogi publicznejNieutwardzona
Zagospodarowanie terenuUtrudnione
Sąsiedztwo
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny rolnicze

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość posiada przyłącza:
WodociągoweNie
KanalizacyjneNie
EnergetyczneNie
GazoweNie
  1. Stan zagospodarowania

Działka nr 31 jest nieogrodzona porośnięta trawą i krzewami. Teren działki pofałdowany, większa część działki stanowi nieużytek i teren podmokły oraz porośnięta jest roślinnością porastającą tereny podmokłe.

Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:

– woda: z własnego ujęcia podziemnego;

– odprowadzanie ścieków: do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w granicach działki;

– przyłączenie projektowanego budynku do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci.

§ 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr ……

Urzędu Gminy Przywidz w okresie:

od 15.11.2022 r. do 06.12.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.